Viden skal deles

Fortsættelse af overenskomster efter virksomhedsoverdragelse

Arbejdsretten har taget stilling til, om en erhverver i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse ensidigt kan indtræde i en gældende overenskomst.

Sagen var anlagt af FTF for Dansk Sygeplejeråd, der under sagen var repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Ribe Amt besluttede i 2003, at aktiviteterne på Varde Sygehus skulle outsources og overdrog efter udbud opgaven til FALCK DANMARK A/S. Overdragelsen skete med virkning fra 2. september 2003.

Aktiviteterne på Varde Sygehus bestod i at varetage Ribe Amts genoptræningsopgaver i sygehusvæsnet. I relation til overdragelsen var der enighed om, at denne var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Allerede på et tidligt tidspunkt inden overdragelsen, havde Falck meddelt de modstående organisationer, at man forventede at indtræde i de for arbejdet på Varde Sygehus gældende overenskomster. 

Inden Dansk Sygeplejeråd modtog endelig oplysning om tiltrædelse af overenskomsten, meddelte organisationen, at man ikke ville acceptere, at Falck indtrådte i den mellem Dansk Sygeplejeråd og Amtsrådsforeningen indgåede overenskomst. Organisationen begærede derimod forhandlinger indledt om selvstændig overenskomst mellem parterne.

Falck afviste, at der kunne ske en frasigelse af overenskomsten fra Dansk Sygeplejeråds side. Falck anførte, at organisationen var forpligtet til at acceptere virksomhedens ensidige indtræden i overenskomsten henset til virksomhedsoverdragelseslovens § 4a.

Tvisten blev forelagt Arbejdsretten til afgørelse. 

Arbejdsrettens afgørelse

Med udvidet formandskab traf Arbejdsretten afgørelse i sagen. 

Arbejdsretten fandt, at der med vedtagelse af virksomhedsoverdragelseslovens § 4a var indtrådt den retstilstand, at virksomhedsoverdragelse kun kan føre til en ændring af de gældende overenskomstforhold, hvis erhververen siger fra over for den faglige organisation. Den faglige organisation afskæres herefter fra i den løbende overenskomstperiode at rejse krav om andre overenskomstvilkår end de hidtidige ved erhververens meddelelse om indtræden. Alene hvis overdragelsen i sig selv er af væsentlig betydning for de ansattes forhold, forpligter virksomhedsoverdragelseslovens § 4a ikke den faglige organisation til at opretholde overenskomstforholdet trods erhververens begæring herom.

Schebye Jacobsens bemærkninger

I forbindelse med forberedelsen af sagen kunne det konstateres, at der ikke i de væsentlige teoretiske udredninger om den kollektive arbejdsret fra tiden forud for vedtagelse af virksomhedsoverdragelsesloven var nogen betydelig tvivl om, at såvel lønmodtagersiden som arbejdsgiversiden kunne frasige sig en kollektiv overenskomst i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Det kunne ligeledes konstateres, at der ikke i forbindelse med fremsættelse af forslag til § 4a eller behandling af dette forslag blev taget stilling til det i denne sag rejste spørgsmål, som i det hele taget slet ikke blev rejst. 

Der har i øvrigt i en lang periode været enighed mellem arbejdsmarkedets parter om, at der med indførelsen af § 4a kun skete en normering af den tid, der kunne gå inden en erhverver ved passivitet blev forpligtet som part af en for en erhvervet virksomhed gældende overenskomst. Herudover skete der i realiteten ikke ændringer i den kollektive arbejdsrets grundlæggende regulering af overenskomsters forhold i relation til virksomhedsoverdragelse.

Arbejdsrettens afgørelse er truffet med henvisning til en fortolkning af virksomhedsoverdragelseslovens endelige ordlyd, samt med henvisning til en række citater fra Folketingets behandling af lovforslaget.  Henset til det teoretiske udgangspunkt og den manglende behandling af spørgsmålet ved behandling og vedtagelse af lovens § 4a forekommer dommen vidtgående.

Hvordan dommen vil påvirke lønmodtagersidens holdning til den i øvrigt løbende udvikling af virksomhedsoverdragelsesbegrebet, som siden EF-domstolens afgørelse af Ayse Süsen-sagen (sag C-13/95) - særligt i outsourcingssituationer - har været svingende, er endnu for tidligt at tage stilling til og vil formentlig være præget af den vilje til tilpasningsforhandlinger, som arbejdsgiversiden udviser.

Arbejdsrettens dom giver under alle omstændigheder anledning til at understrege, at der ved virksomhedsoverdragelser som udgangspunkt ikke må ske ændringer af væsentlig karakter for de ansatte, såfremt disse skal være forpligtet til at fortsætte deres ansættelse på allerede gældende vilkår. Der består derfor for erhververen en særlig begrænsning i, hvilke tiltag denne kan iværksætte i forhold til den ansatte i forbindelse med overdragelsen.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til advokat Karen-Margrethe Schebye

Arbejdsrettens dom er afsagt den 11. januar 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Tina Rose Jacobsen