Viden skal deles

Godtgørelse på 9 måneders løn for afskedigelse begrundet i kandidatur til kommunalvalg

En journalist, der opstillede til kommunalvalget 2005, blev afskediget efter at have meddelt arbejdsgiveren sit kandidatur. Hun blev tilkendt en godtgørelse, svarende til 9 måneders løn efter lov om kommunernes styrelse.

 

Sagen var anlagt af HK på vegne af journalisten, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

 

Sagens omstændigheder

 

Medarbejderen var ansat som journalist på en lokalavis og havde cirka 10 års anciennitet, da hun i foråret 2005 meddelte arbejdsgiveren, at hun havde skrevet under på Socialdemokratiets stillerliste til kommunalbestyrelsesvalget, der skulle finde sted den 15. november 2005.

 

Ultimo maj 2005 blev medarbejderen opsagt med den begrundelse, at arbejdsgiveren var i gang med en omstrukturering af sine aviser, og at dette ville få indflydelse på medarbejderens stilling. Arbejdsgiveren anførte, at medarbejderen havde takket nej til at blive overflyttet til udelukkende at skrive for en anden lokalavis, udgivet af arbejdsgiveren, og at arbejdsgiveren derfor var nødt til at opsige hende.

 

Det blev under sagen bestridt, at medarbejderen havde afslået at blive overflyttet til udelukkende at skrive for den anden lokalavis, idet et sådant tilbud ikke var givet, og idet et sådant tilbud ikke var reelt, da arbejdsgiveren netop efter offentliggørelsen af medarbejderens kandidatur havde valgt at nyansætte en journalist til at bestride arbejdet på den anden lokalavis.

 

Det blev under sagen gjort gældende, at opsigelsen af medarbejderen var i strid med lov om kommunernes styrelse, § 16 c, idet den reelle årsag til opsigelsen var medarbejderens kandidatur for Socialdemokratiet til kommunalvalget, og at arbejdsgiveren havde bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke skyldtes disse forhold, jf. lov om kommunernes styrelse § 16 c.

 

Der blev under sagen rejst krav om en godtgørelse, svarende til 78 ugers løn, jf. lov om kommunernes styrelse, § 16 d, stk. 3.

 

Byrettens afgørelse

 

Byretten lagde til grund, at arbejdsgiverens umiddelbare reaktion på medarbejderens oplysning om, at hun stillede op til kommunalvalget var en tilkendegivelse om, at hun så måtte afskediges.

 

Byretten lagde endvidere til grund, at det ikke fandtes bevist, at der forud for opsigelsen fremkom en tilkendegivelse fra arbejdsgiveren om, at medarbejderen kunne overgå til at skrive for den anden lokalavis, eller at medarbejderen havde nægtet at efterkomme en sådan tilkendegivelse.

 

Byretten fandt endvidere, at der var uoverensstemmelse imellem oplysningen under domsforhandlingen om årsagen til medarbejderens afskedigelse og opsigelsesskrivelsens begrundelse.

 

Herefter fandt retten ikke, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at afskedigelsen af medarbejderen ikke skyldtes hendes opstilling til kommunalvalget.

 

Der blev herefter tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Godtgørelsen blev udmålt i overensstemmelse med Vestre Landsrets dom af 30. november 2000 (U 2001.493 V), hvor der ligeledes blev tilkendt en godtgørelse, svarende til 9 måneders løn, til en medarbejder med cirka 10 års anciennitet.

 

Det blev ikke under sagen problematiseret, fra hvilket tidspunkt den omvendte bevisbyrde påhviler arbejdsgiveren.

 

§ 16 d bestemmer, at en arbejdsgiver har den omvendte bevisbyrde, hvis en lønmodtager, som er ”opført på en kandidatliste” til et kommunalvalg, afskediges.

 

Spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved at ”være opført på en kandidatliste”, blev ikke prøvet i sagen. Det er Schebye Jacobsens synspunkt, at den omvendte bevisbyrde gælder fra det tidspunkt, hvor kandidatlisten er endelig hos det enkelte parti, men spørgsmålet er ikke afgjort i praksis, og der kunne argumenteres for, at den omvendte bevisbyrde først indtræder, når det enkelte partis kandidatliste er indleveret og endelig godkendt af valgbestyrelsen.

 

Henvendelser vedrørende denne sag kan rettes til advokat Ulla Jacobsen, der repræsenterede medarbejderen under sagen.

 

Dommen af 26. september 2006 kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker