Viden skal deles

Højesteret afviser søgsmål mod Beskæftigelsesministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening

HK Danmark ønskede at få prøvet, om beskæftigelsesministeren havde opfyldt pligten i ligelønsdirektivets artikel 6 til at drage omsorg for, at der findes effektive midler til at påse, om ligelønsprincippet bliver overholdt.

 

Anledningen var, at det ud fra et generelt statistisk materiale kunne dokumenteres, at der var en uforklarlig lønforskel mellem mænd og kvinder. Uden kønsopdelte lønstatistikker fra den enkelte arbejdsgiver, var det imidlertid ikke muligt at gribe ind overfor den ulige aflønning. Sådanne statistiske oplysninger var således efter HK Danmarks opfattelse en nødvendig foranstaltning for at sikre håndhævelse af ligelønsprincippet.

 

Over for Dansk Arbejdsgiverforening anførte HK Danmark, at Dansk Arbejdsgiverforening var sædvanemæssigt forpligtet til at deltage i implementering af direktiver via overenskomster. Denne forpligtelse gjaldt også sikringen af effektiviteten i håndhævelsen af ligelønsprincippet ved fremskaffelse af nødvendige kønsopdelte lønstatistikker.

 

Under sagen for Højesteret gennemførte beskæftigelsesministeren en ændring af ligelønsloven, der indebar, at arbejdsgivere i et vist begrænset omfang blev pålagt at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker.

 

Højesterets afgørelse

 

I dommen gengiver Højesteret den ny lovgivning.

 

I præmisserne udtaler Højesteret, at ligelønsdirektivet ikke stiller krav om lønstatistikker. Højesteret tilføjer, at hvis en sådan pligt kan udledes af kravet om, at der skal være effektive midler til at påse overholdelsen af ligelønsprincippet, kan der ikke være tale om en pligt, som påhviler alle virksomheder uanset størrelse, overenskomstforhold m.v.

 

Herefter finder Højesteret ikke, at det under en retssag er muligt at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at tage stilling til HK’s søgsmål.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Højesterets præmisser må forstås således, at Højesteret ikke alene ud fra akterne i en retssag kan udtale sig om, hvordan og hvornår retsregler til effektiv håndhævelse af ligelønsprincippet skal udformes.

 

En medvirkende årsag til resultatet kan være, at Højesteret ikke har ønsket på forhånd at bedømme tilstrækkeligheden af den ny lovgivning om lønstatistik.

 

Hverken Østre Landsret eller Højesteret anfægtede, at HK Danmark har betydelige interesser indenfor ligelønsområdet, og derfor som organisation er søgsmålsberettiget i sager af den omhandlede karakter.

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Karen-Margrethe Schebye, der førte sagen for HK Danmark eller advokat Bo Lauritzen

 

Højesterets dom er afsagt den 13. oktober 2006 og kan rekvireres hos advokatsekretær Anja Vilstrup