Viden skal deles

Ikke krav på erstatning for manglende adgang til udnyttelse af aktieoptioner

Sø- & Handelsretten har afsagt en dom om medarbejderes erstatningskrav i forbindelse med ret til fortsat udnyttelse af aktieoptioner efter fratræden.

 

Også denne sag var en udløber af Højesterets dom i Intel-sagen (U2005.671H).

 

Sagens baggrund

 

Sagen vedrørte alene spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder – der i strid med funktionærlovens § 17a var blevet nægtet adgang til fortsat at udnytte aktieoptioner – kunne opgøre sit tab og kræve det erstattet ved efter udnyttelsesperioden at opgøre kravet som differencen mellem udnyttelseskursen på aktieoptionerne og den efterfølgende konstaterede højeste børskurs på Intel-aktier inden for den ordinære udnyttelsesperiode.

 

For Sø- & Handelsretten blev det af medarbejderen anført, at erstatningskravet udgjordes af et krav på positiv opfyldelsesinteresse (krav om at blive stillet som om Intel behørigt havde opfyldt sin kontraktsforpligtelse) og, at dette krav, efter princippet i købelovens § 25 om erstatningsopgørelsen i tilfælde af dækningskøb, kunne basere sig på den inden for den ordinære udnyttelsesperiode efterfølgende konstaterede højeste børskurs på Intel-aktier. Intel anførte, at den tidligere medarbejder i mangel af afgivelse af udnyttelsesmeddelelse ikke havde dokumenteret størrelsen af sit erstatningskrav og, at medarbejderens krav ville stille denne bedre end de medarbejdere, der ikke var fratrådt.

 

Sø- & Handelsrettens dom

 

Sø- & Handelsretten fastslog indledningsvis, at Intel – formentlig anticiperet – havde misligholdt sine forpligtelser ved ikke at stille aktieoptionerne til rådighed for medarbejderen, idet det må stå fast, at Intel – såfremt der blev afgivet en konkret meddelelse om udnyttelse – alt andet lige ikke ville opfylde sin forpligtelse til at levere aktierne. Imidlertid fandt Sø- & Handelsretten, at erstatningsopgørelsen efter princippet i købelovens § 25 forudsatte, at faste tidspunkter for leveringspris og markedspris kunne identificeres og, at dette som følge af den manglende udnyttelsesmeddelelse ikke var tilfældet i den konkrete sag. På denne baggrund frifandt Sø- & Handelsretten Intel, idet der ikke var godtgjort et tab.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Dommen fastslår, at det i aktieoptionssager, med henblik på at opgøre et erstatningskrav som følge af arbejdsgiverens uretmæssige nægtelse af at lade den fratrådte medarbejder udnytte sine aktieoptioner, er nødvendigt, at den fratrådte medarbejder afgiver en udnyttelsesmeddelelse, det vil sige en meddelelse om udnyttelse ”som om” vedkommende stadigvæk havde adgang til udnyttelse via optionsprogrammet.

 

Dommen tager ikke stilling til, hvorledes en sådan udnyttelsesmeddelelse skal ske eller til hvem, den skal afgives. Schebye Jacobsen forventer, at retssager om dette spørgsmål vil blive forelagt domstolene til bedømmelse inden for den nærmeste fremtid.

 

Dommen er afsagt af Sø- & Handelsretten den 16. maj 2006 og kan rekvireres hos advokatsekretær Tina Rose Jacobsen

 

Dommen vil efter det oplyste ikke blive anket.

 

Hvis du har spørgsmål til dommen, kan du kontakte advokat Søren Narv Pedersen

Ikke krav på erstatning for manglende adgang til udnyttelse af aktieoptioner

Sø- & Handelsretten har afsagt en dom om medarbejderes erstatningskrav i forbindelse med ret til fortsat udnyttelse af aktieoptioner efter fratræden.

 

 

Også denne sag var en udløber af Højesterets dom i Intel-sagen (U2005.671H).

 

 

Sagens baggrund

 

 

Sagen vedrørte alene spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder – der i strid med funktionærlovens § 17a var blevet nægtet adgang til fortsat at udnytte aktieoptioner – kunne opgøre sit tab og kræve det erstattet ved efter udnyttelsesperioden at opgøre kravet som differencen mellem udnyttelseskursen på aktieoptionerne og den efterfølgende konstaterede højeste børskurs på Intel-aktier inden for den ordinære udnyttelsesperiode.

 

 

For Sø- & Handelsretten blev det af medarbejderen anført, at erstatningskravet udgjordes af et krav på positiv opfyldelsesinteresse (krav om at blive stillet som om Intel behørigt havde opfyldt sin kontraktsforpligtelse) og, at dette krav, efter princippet i købelovens § 25 om erstatningsopgørelsen i tilfælde af dækningskøb, kunne basere sig på den inden for den ordinære udnyttelsesperiode efterfølgende konstaterede højeste børskurs på Intel-aktier. Intel anførte, at den tidligere medarbejder i mangel af afgivelse af udnyttelsesmeddelelse ikke havde dokumenteret størrelsen af sit erstatningskrav og, at medarbejderens krav ville stille denne bedre end de medarbejdere, der ikke var fratrådt.

 

 

Sø- & Handelsrettens dom

 

 

Sø- & Handelsretten fastslog indledningsvis, at Intel – formentlig anticiperet – havde misligholdt sine forpligtelser ved ikke at stille aktieoptionerne til rådighed for medarbejderen, idet det må stå fast, at Intel – såfremt der blev afgivet en konkret meddelelse om udnyttelse – alt andet lige ikke ville opfylde sin forpligtelse til at levere aktierne. Imidlertid fandt Sø- & Handelsretten, at erstatningsopgørelsen efter princippet i købelovens § 25 forudsatte, at faste tidspunkter for leveringspris og markedspris kunne identificeres og, at dette som følge af den manglende udnyttelsesmeddelelse ikke var tilfældet i den konkrete sag. På denne baggrund frifandt Sø- & Handelsretten Intel, idet der ikke var godtgjort et tab.

 

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

 

Dommen fastslår, at det i aktieoptionssager, med henblik på at opgøre et erstatningskrav som følge af arbejdsgiverens uretmæssige nægtelse af at lade den fratrådte medarbejder udnytte sine aktieoptioner, er nødvendigt, at den fratrådte medarbejder afgiver en udnyttelsesmeddelelse, det vil sige en meddelelse om udnyttelse ”som om” vedkommende stadigvæk havde adgang til udnyttelse via optionsprogrammet.

 

 

Dommen tager ikke stilling til, hvorledes en sådan udnyttelsesmeddelelse skal ske eller til hvem, den skal afgives. Schebye Jacobsen forventer, at retssager om dette spørgsmål vil blive forelagt domstolene til bedømmelse inden for den nærmeste fremtid.

 

 

Dommen er afsagt af Sø- & Handelsretten den 16. maj 2006 og kan rekvireres hos advokatsekretær Tina Rose Jacobsen

 

 

Dommen vil efter det oplyste ikke blive anket.

 

 

Hvis du har spørgsmål til dommen, kan du kontakte advokat Søren Narv Pedersen