Viden skal deles

Kr. 1.000,00 i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven

Østre Landsret har i en ny dom fastslået, at bekendtgørelse nr. 941 af 16. september 2004 finder anvendelse på overtrædelser af ansættelsesbevisloven, der er sket før bekendtgørelsens ikrafttræden. 

 

Sagens omstændigheder

 

Lønmodtageren blev den 16. marts 2002 ansat i jobtræning hos arbejdsgiveren. I forbindelse med ansættelsen fik lønmodtageren udleveret en ansættelseskontrakt, der var udfærdiget af arbejdsgiveren på en blanket fra kommunen.

 

Ansættelseskontrakten indeholdt ikke oplysninger om lønmodtagerens opsigelsesvarsel.

 

Den 31. juli 2002 blev lønmodtageren opsagt med 3 måneders varsel til fratræden ved udgangen af oktober 2002. Lønmodtageren modtog imidlertid ikke kontraktmæssig løn i opsigelsesperioden og rejste i december 2002 krav herom.

 

Arbejdsgiveren bestred, at lønmodtageren havde krav på yderligere løn i opsigelsesperioden og anførte til støtte herfor, at lønmodtageren groft havde misligholdt ansættelsesforholdet.

 

Østre Landsrets afgørelse

 

Byretten fandt, at lønmodtageren havde krav på løn i den resterende del af opsigelsesperioden, da arbejdsgiveren havde forholdt sig passiv overfor lønmodtagerens misligholdende adfærd.

 

Derudover fandt byretten, at der forelå en overtrædelse af ansættelsesbevislovens § 2, da ansættelsesbeviset som minimum burde have indeholdt oplysninger om, at funktionærloven var gældende for ansættelsesforholdet.

 

Omkring godtgørelsens størrelse udtalte byretten, at

 

”Ved fastsættelse af denne godtgørelse, lægger retten vægt på, at denne sag ikke har udsprunget sig af det mangelfulde ansættelsesbevis, idet der ikke har været tvivl om, at funktionærlovens regler var gældende

 

Bekendtgørelse nr. 941 af 16. september 2004 § 6, stk. 2, jf. § 5 finder anvendelse i sagen. Herefter og idet der ikke er grundlag for at fastsætte godtgørelse til noget højere beløb end deri anført, fastsættes den til kr. 1.000,00.

 

Dette blev stadfæstet af Østre Landsret i henhold til de af byretten anførte grunde.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger 

 

Det er med dommen fra Østre Landsret nu fastslået, at bekendtgørelse nr. 941 af 16. september 2004 finder anvendelse på overtrædelser af ansættelsesbevisloven, der er sket før bekendtgørelsens ikrafttræden. 

 

Rækkevidden af Østre landsrets dom kan dog vise sig at være begrænset, idet Højesteret i maj 2006 - i en sag om overtrædelse af deltids- og ansættelsesbevisloven - blandt andet skal tage stilling til, om bekendtgørelsen har hjemmel i ansættelsesbevisloven. 

 

Det er i øvrigt - Schebye Jacobsen bekendt - den første landsretsdom, hvor der alene udmåles en godtgørelse på kr. 1.000,00, idet manglerne ved ansættelsesbeviset ikke har haft konkret betydning for lønmodtageren.

 

Østre Landsrets dom er afsagt den 10. april 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Helle Hebsgaard

 

Har du spørgsmål til sagen, kan du kontakte advokatfuldmægtig Michael Klejs Pedersen