Viden skal deles

Modregning i feriegodtgørelse var uberettiget

Sø - og Handelsretten har taget stilling til grænserne for, hvornår der kan foretages modregning i feriegodtgørelse. 

 

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem.

 

Sagens omstændigheder

 

Medarbejderen – der var ansat som salgsassistent i et varehus – blev suspenderet som følge af en række påståede uregelmæssigheder ved nogle returkøb.

 

Der blev på baggrund heraf afholdt et møde, hvor også arbejdsgiveren og HK  var til stede. Under mødet blev der udarbejdet en erklæring, hvoraf det blandt andet fremgik, at medarbejderen erkendte at have foretaget transaktionerne, men at han ikke vidste, hvor bilagene og pengene var. Medarbejderen ønskede imidlertid ikke at underskrive erklæringen, og følgende blev i stedet noteret på erklæringen:

 

”Gennemlæst og indholdet godkendt uden rettelse, men AT har ikke ønsket at underskrive erklæringen”.

 

Medarbejderen blev efterfølgende bortvist, hvilket HK protesterede mod.

 

Efter et afholdt forhandlingsmøde, hvor parterne ikke kunne nå til enighed, tilkendegav varehuset, at sagen ikke ville blive videreført. Sagen om bortvisningens berettigelse blev heller ikke videreført af HK.

 

Varehuset modregnede imidlertid efterfølgende kr. 5.469,00 i medarbejderens feriegodtgørelse. Beløbet udgjorde varehusets samlede tab i forbindelse med de diskuterede uregelmæssigheder.

 

Sø - og Handelsrettens afgørelse

 

Modregningen i feriegodtgørelsen var ifølge Sø - og Handelsretten uberettiget.

 

Det følger af ferielovens § 39, at modregning i feriegodtgørelse forudsætter, at kravet er opstået på grund af lønmodtagerens retsstridige handlinger i arbejdsforholdet, og at den retsstridige handling er fastslået ved en retsafgørelse eller udtrykkelig erkendt af lønmodtageren senest på det tidspunkt, hvor modregningen foretages.

 

Sø - og Handelsretten udtalte i den sammenhæng generelt, at undladelsen af at videreføre en sag om berettigelsen af en bortvisning, der er begrundet i et retsstridigt forhold, ikke er en erkendelse af forholdet.  Retten fandt i øvrigt ikke, at medarbejderen - uanset indholdet af erklæringen - havde erkendt det retsstridige forhold under mødet, idet det blev tillagt afgørende vægt, at erklæringen ikke var blevet underskrevet.

 

Sø – og Handelsretten udtalte derefter, at det forhold - at det retsstridige forhold ikke var erkendt eller fastslået ved retsafgørelse på det tidspunkt, hvor varehuset foretog modregningen – medførte, at varehuset i stedet var henvist til at gå frem efter ferieloven § 39, stk. 2, hvorefter arbejdsgiveren under visse betingelser kan tilbageholde feriegodtgørelsen.

 

Sø – og Handelsretten anførte i den forbindelse, at det på det tidspunkt, hvor HK protesterede mod modregningen, måtte have stået varehuset klart, at det retsstridige forhold ikke var erkendt af medarbejderen. Det forhold - at varehuset på det tidspunkt undlod at anlægge civilt søgsmål, indlede fagretlig behandling eller at anmelde medarbejderen til politiet - havde medført, at varehuset havde fortabt retten til at tilbageholde feriegodtgørelsen efter ferielovens § 39, stk. 2.

 

Schebye og Jacobsens bemærkninger

 

Sagen viser, at en arbejdsgivers adgang til at modregne i en lønmodtagers feriegodtgørelse er meget begrænset. 

 

Modregning i feriegodtgørelse er – såfremt spørgsmålet ikke er fastslået ved en retsafgørelse - blandt andet betinget af, at erkendelsen af det retsstridige forhold, der ligger til grund for modregningen, skal være udtrykkelig. En undladelse af at forfølge berettigelsen af en opsigelse eller en bortvisning – der er begrundet i det retsstridige forhold – kan ikke betragtes som en erkendelse af forholdet.

 

Dommen viser i øvrigt, at en arbejdsgiver kan fortabe retten til at tilbageholde feriegodtgørelsen, såfremt arbejdsgiveren undlader at forfølge spørgsmålet om, hvorvidt lønmodtageren har begået et retsstridigt forhold, når det står arbejdsgiveren klart, at lønmodtageren ikke vil erkende forholdet.

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Kathrine Kirk Muff

 

Sø – og Handelsrettens dom er afsagt den 5. oktober 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Modregning i feriegodtgørelse var uberettiget

Sø - og Handelsretten har taget stilling til grænserne for, hvornår der kan foretages modregning i feriegodtgørelse. 

 

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem.

 

Sagens omstændigheder

 

Medarbejderen – der var ansat som salgsassistent i et varehus – blev suspenderet som følge af en række påståede uregelmæssigheder ved nogle returkøb.

 

Der blev på baggrund heraf afholdt et møde, hvor også arbejdsgiveren og HK  var til stede. Under mødet blev der udarbejdet en erklæring, hvoraf det blandt andet fremgik, at medarbejderen erkendte at have foretaget transaktionerne, men at han ikke vidste, hvor bilagene og pengene var. Medarbejderen ønskede imidlertid ikke at underskrive erklæringen, og følgende blev i stedet noteret på erklæringen:

 

”Gennemlæst og indholdet godkendt uden rettelse, men AT har ikke ønsket at underskrive erklæringen”.

 

Medarbejderen blev efterfølgende bortvist, hvilket HK protesterede mod.

 

Efter et afholdt forhandlingsmøde, hvor parterne ikke kunne nå til enighed, tilkendegav varehuset, at sagen ikke ville blive videreført. Sagen om bortvisningens berettigelse blev heller ikke videreført af HK.

 

Varehuset modregnede imidlertid efterfølgende kr. 5.469,00 i medarbejderens feriegodtgørelse. Beløbet udgjorde varehusets samlede tab i forbindelse med de diskuterede uregelmæssigheder.

 

Sø - og Handelsrettens afgørelse

 

Modregningen i feriegodtgørelsen var ifølge Sø - og Handelsretten uberettiget.

 

Det følger af ferielovens § 39, at modregning i feriegodtgørelse forudsætter, at kravet er opstået på grund af lønmodtagerens retsstridige handlinger i arbejdsforholdet, og at den retsstridige handling er fastslået ved en retsafgørelse eller udtrykkelig erkendt af lønmodtageren senest på det tidspunkt, hvor modregningen foretages.

 

Sø - og Handelsretten udtalte i den sammenhæng generelt, at undladelsen af at videreføre en sag om berettigelsen af en bortvisning, der er begrundet i et retsstridigt forhold, ikke er en erkendelse af forholdet.  Retten fandt i øvrigt ikke, at medarbejderen - uanset indholdet af erklæringen - havde erkendt det retsstridige forhold under mødet, idet det blev tillagt afgørende vægt, at erklæringen ikke var blevet underskrevet.

 

Sø – og Handelsretten udtalte derefter, at det forhold - at det retsstridige forhold ikke var erkendt eller fastslået ved retsafgørelse på det tidspunkt, hvor varehuset foretog modregningen – medførte, at varehuset i stedet var henvist til at gå frem efter ferieloven § 39, stk. 2, hvorefter arbejdsgiveren under visse betingelser kan tilbageholde feriegodtgørelsen.

 

Sø – og Handelsretten anførte i den forbindelse, at det på det tidspunkt, hvor HK protesterede mod modregningen, måtte have stået varehuset klart, at det retsstridige forhold ikke var erkendt af medarbejderen. Det forhold - at varehuset på det tidspunkt undlod at anlægge civilt søgsmål, indlede fagretlig behandling eller at anmelde medarbejderen til politiet - havde medført, at varehuset havde fortabt retten til at tilbageholde feriegodtgørelsen efter ferielovens § 39, stk. 2.

 

Schebye og Jacobsens bemærkninger

 

Sagen viser, at en arbejdsgivers adgang til at modregne i en lønmodtagers feriegodtgørelse er meget begrænset. 

 

Modregning i feriegodtgørelse er – såfremt spørgsmålet ikke er fastslået ved en retsafgørelse - blandt andet betinget af, at erkendelsen af det retsstridige forhold, der ligger til grund for modregningen, skal være udtrykkelig. En undladelse af at forfølge berettigelsen af en opsigelse eller en bortvisning – der er begrundet i det retsstridige forhold – kan ikke betragtes som en erkendelse af forholdet.

 

Dommen viser i øvrigt, at en arbejdsgiver kan fortabe retten til at tilbageholde feriegodtgørelsen, såfremt arbejdsgiveren undlader at forfølge spørgsmålet om, hvorvidt lønmodtageren har begået et retsstridigt forhold, når det står arbejdsgiveren klart, at lønmodtageren ikke vil erkende forholdet.

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Kathrine Kirk Muff

 

Sø – og Handelsrettens dom er afsagt den 5. oktober 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker