Viden skal deles

Tjenestemand, der ikke tiltrådte stilling, havde ikke krav på løn

Østre Landsret har behandlet en sag om løn til en medarbejder der på grund af sygdom ikke tiltrådte en stilling.

 

Sagens omstændigheder

 

En tjenestemand blev ansat på prøve i en stilling som fængselsfunktionær med tiltrædelse den 1. maj 2002. Tjenestemanden kunne på grund af alvorlig sygdom ikke møde den 1. maj og nåede ikke at komme på arbejdspladsen, førend hun ca. 3 måneder senere afgik ved døden.

 

Under sagen anførte tjenestemandens dødsbo, at tjenestemanden var berettiget til løn, pension, m.v. fra det aftalte tiltrædelsestidspunkt den 1. maj. Dødsboet mente, der var indgået en bindende juridisk aftale om ansættelse, som ikke var bortfaldet, fordi tjenestemanden på grund af sygdom ikke kunne tiltræde stillingen. Ansættelsesmyndigheden anførte heroverfor, at det var en betingelse for at opnå de nævnte rettigheder, at tjenestemanden rent faktisk tiltrådte stillingen, og at det var uden betydning, om undladelse heraf var begrundet i lovligt forfald.

 

Østre Landsret nåede i sine kortfattede præmisser frem til, at der ikke var krav på løn mv., da stillingen ikke var tiltrådt af tjenestemanden.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

På baggrund af ældre retspraksis er det antaget, at en ansættelsesaftale først har virkning fra den faktiske tiltræden. Synspunktet er, at det er en relevant forudsætning for ansættelsesforholdets etablering, at dette rent faktisk tiltrædes. I relation til funktionærer er det i ældre retspraksis blandt andet fastslået, at funktionærlovens § 5 om lovligt forfald på grund af sygdom kun gælder sygdom, der indtræffer under ansættelsen, men ikke sygdom før tjenestens begyndelse.

 

Efter Schebye Jacobsens opfattelse er der ikke grund til at behandle sygdom, der forhindrer en tjenestemand eller en funktionær i at tiltræde tjenesten, anderledes end sygdom under ansættelsesforholdet. Det grundlæggende princip om, at utilregnelige forhold hos den ansætte ikke påvirker arbejdsgiverens pligt til at betale løn, må have samme vægt i de to situationer.

 

I den foreliggende sag burde tjenestemanden derfor efter Schebye Jacobsens opfattelse have været tillagt løn indtil det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet ophørte. Hvis ansættelsen var udtryk for spekulation fra tjenestemandens side, kunne det begrunde et andet resultat, men dette var ikke gjort gældende i den konkrete sag.

 

Schebye Jacobsen førte ikke sagen for tjenestemandens dødsbo.

 

Østre Landsrets dom er afsagt den 24. maj 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Anja Rønne Vilstrup

 

Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte advokat Bo Lauritzen