Viden skal deles

Ændring af ansættelsessted og godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Vestre Landsret har givet en lønmodtager en godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 9 måneders løn, da arbejdsgiveren ikke forsøgte at omplacere hende til en anden afdeling.

Sagen var anlagt af Ingeniørforeningen i Danmark på vegne af lønmodtageren.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren blev den 1. juni 2001 ansat hos Danish Prime Food som udviklingskoordinator i udviklingsafdelingen i Aalborg. Danish Prime havde fabrikker i Aalborg, Fåborg og Esbjerg. I 2002 blev Danish Prime sammenlagt med Tulip Food og havde herefter også forretningssteder i Vejle og Randers.

Den 1. maj 2004 blev strukturen hos Tulip Food ændret således, at udviklingsafdelingerne blev samlet, og lønmodtageren skulle herefter referere til en anden chef. Udviklingsafdelingen var fortsat placeret på forskellige adresser.

Lønmodtageren blev kort herefter – i midten af maj 2004 – sygemeldt på grund af sin graviditet, og hun genoptog ikke arbejdet inden fødslen den 5. september 2004.

Den 30. november 2004 blev lønmodtageren - mens hun stadig var på barselsorlov - opsagt begrundet i nedlæggelsen af afdelingen i Aalborg. Der blev i denne forbindelse nedlagt 33 stillinger på koncernniveau hos Tulip Food.

Lønmodtageren blev ikke i forbindelse med nedlæggelsen af afdelingen i Aalborg tilbudt omplacering, som hun qua sin uddannelse og tidligere arbejde andetsteds ville have været kvalificeret til. Hun blev herudover ikke tilbudt at arbejde i en af Tulip Foods andre afdelinger i Randers eller Vejle.

Der blev blandt andet opslået en stilling hos Tulip Food i starten af januar 2005, som lønmodtageren havde kvalifikationerne til at bestride, men hun søgte ikke denne stilling.

Lønmodtageren stævnede Tulip Food med påstand om betaling af en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Under sagen anførte Tulip Food, at de ikke havde tilbudt lønmodtageren en omplacering til afdelingerne i Randers og Vejle, da der ville være tale om en væsentlig ændring af hendes ansættelsesvilkår.

Vestre Landsrets afgørelse

Landsretten udtalte, at Tulip Food ikke forsøgte at omplacere lønmodtageren som alternativ til en opsigelse. Dette ville have været muligt ved at tilbyde hende ansættelse i udviklingsafdelingen i Vejle eller i kvalitetssikringsafdelingen i Randers, som lønmodtageren var kvalificeret til.

Landsretten udtalte herefter, at det ville have været en væsentlig ændring af lønmodtagerens ansættelsesvilkår, hvis Tulip Food havde tilbudt hende ansættelse i enten Vejle eller Randers, men at virksomheden alligevel havde pligt til at tilbyde en sådan omplacering. Derudover anså landsretten det ikke for godtgjort, at lønmodtageren ikke ville have accepteret tilbuddet om ansættelse i Vejle eller Randers.

Efter landsrettens opfattelse havde Tulip Food herefter ikke løftet sin bevisbyrde for, at opsigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i lønmodtagerens graviditet, og lønmodtageren blev herefter tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Vestre Landsrets slår i sin afgørelse endnu engang fast, at argumentationen fra arbejdsgiverside om, at allerede fordi en ændring af ansættelsesvilkårene er væsentlig for lønmodtageren, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at tilbyde den som et alternativ til opsigelse, ikke holder. Her er afgørelsen på linje med Vestre Landsrets dom af 30. november 2006 (nyhed af 6. december 2006), hvor synspunktet også var gjort gældende fra Dansk Industris side.

Herudover viser afgørelsen, at det geografiske område, en arbejdsgiver skal overveje en omplacering i, er væsentligt større end hidtil antaget og må antages at omfatte i hvert tilfælde hele Danmark.

Det må forventes, at afgørelsen også vil få afsmittende effekt på vurderingen af omplaceringspligten efter funktionærlovens § 2b.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 11.april 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Trine Binett Jørgensen SJLaw@sjlaw.dk