Viden skal deles

Endnu en afgørelse om uorganiseredes mulighed for at opnå rettigheder, der er fastlagt ved kollektive overenskomster

Vestre Landsret har fastslået, at præklusive frister for anlæggelse af sag, der gælder for de forhandlingsberettigede organisationer, ikke gælder for uorganiserede lønmodtagere, selv ikke hvis disse repræsenteres af en anden organisation end den forhandlingsberettigede.

Sagens omstændigheder

En social- og sundhedshjælper ansat i en kommune var ikke medlem af den organisation, som KL havde indgået kollektiv overenskomst med om løn og ansættelsesvilkår for det pågældende fagområde.

Den kollektive overenskomst var en områdeoverenskomst, og uanset medlemskabet var medarbejderens arbejde dækket af overenskomsten. I overenskomsten var det for det første fastlagt, at afskedigelser alene kunne finde sted på sagligt grundlag og for det andet var det fastlagt, hvilken procedure der ved behandling af tvister herom skulle følges. Som en del af disse procedureregler var fastlagt frister for iværksættelse af de enkelte led i proceduren. Overholdelse af de anførte frister var en forudsætning for en materiel vurdering af en tvist, og som sådan derfor ensbetydende med, at man ikke ville kunne gennemføre et krav, hvis fristerne ikke blev overholdt.

I forbindelse med en afskedigelse af den uorganiserede social- og sundhedshjælper begærede en ikke-forhandlingsberettiget organisation, hvoraf den pågældende var medlem, forhandling. Denne blev afholdt uden, at enighed kunne opnås.

Først efter udløbet af den frist, der var anført i overenskomsten, anlagde den ikke-forhandlingsberettigede organisation sag ved de civile domstole med krav om betaling af godtgørelse i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Kommunen anførte under sagen bl.a., at lønmodtagerens krav ikke kunne påkendes af domstolene, da der ikke var sket overholdelse af de i overenskomsten fastlagte frister. Dette synspunkt fik kommunen ret i ved byrettens afgørelse af sagen.

Vestre Landsrets afgørelse

Vestre Landsret omstødte byrettens afgørelse under henvisning til, at de særlige procedureregler ikke var anvendelige ved en sags anlæggelse ved de civile domstole, og at det ikke kunne udledes af reglerne, at der skulle være en tilsvarende frist for anlæggelse af sager ved domstolene, som den overenskomsten foreskrev for fagretlig behandling.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Sammenholdt med det, der formentlig kan udledes af U 2007.1569 H (omtalt i nyhed af 28. marts 2007), er der med Vestre Landsrets dom skabt risiko for, at de uorganiserede lønmodtagere i hvert fald rent processuelt er bedre stillet end de organiserede lønmodtagere. Uorganiserede lønmodtageres krav prækluderes således ikke ved oversiddelse af de frister, som en overenskomst angiver for anlæggelse af sag, selv når den uorganiserede lønmodtager ikke står alene med sin sag og derfor ikke befinder sig i samme retshjælpssituation, som det der formentlig kan kræves af denne i henhold til arbejdsretslovens § 11, stk. 2.

Dommen synes i øvrigt ikke at være helt i tråd med de af Vestre Landsret afsagte domme U 2007.612 V og utrykt afgørelse af 30. august 2007. Her blev begge sager, der førtes under påberåbelse af en anden overenskomst, der også indeholdt procedureregler for sager om usaglig afskedigelse, afvist fra domstolsbehandling under henvisning til manglende overholdelse af disse procedureregler.

Spørgsmålet, om man kan påberåbe sig dele af en overenskomst, nemlig rettighederne og kan afvise at være forpligtet af overenskomstens bestemmelser om pligter i forhold til disse rettigheder, bør nu prøves helt entydigt ved Højesteret.

Højesteret har haft lejlighed til delvist at behandle spørgsmålet i U 2005.3332 H, hvor Højesteret med dissens admitterede en sag, idet flertallet udtalte at:

”Den omstændighed, at disse procedureregler ikke er anvendelige i den foreliggende situation, kan imidlertid ikke bevirke, at A er afskåret fra ved domstolene at påberåbe sig den beskyttelse, som bestemmelsen tilsigter at give de ansatte.”

Det står imidlertid klart, at der ikke under denne sag blev procederet strikte på fristregler og mulighederne for, at disse under alle omstændigheder skulle overholdes blot i forhold til de tilpassede tiltag, der for den uorganiserede er mulige at tage. Dette bør der derfor nu tages initiativ til, at Højesteret får mulighed for at udtale sig om, og den af Vestre Landsret afgjorte sag er en oplagt mulighed for at få Højesteret til at forholde sig entydigt hertil.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 9. oktober 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Karen-Margrethe Schebye SJLAw@sjlaw.dk