Viden skal deles

Erhvervsevnetabserstatning til sygehusansat - kapitalisering

Schebye & Jacobsen har i en konkret sag bistået et medlem af Dansk Magisterforening i  forbindelse med kapitalisering af en erhvervsevnetabserstatning.

Sagens omstændigheder

En forsker ansat ved et sygehus var i 2004 udsat for en arbejdsulykke. Arbejdsskadestyrelsen anerkendte ulykken som en arbejdsskade og fastsatte i juni 2006 erhvervsevnetabet til 50% med en løbende ydelse fra 1. april 2005, hvor forskeren havde genoptaget sit arbejde på flexvilkår.

Forskeren anmodede kort efter modtagelsen af afgørelsen om en kapitalisering af erhvervsevnetabserstatningen. Denne blev opgjort af Arbejdsskadestyrelsen i september 2006 således, at kapitalbeløbet pr. 1. oktober 2006 udgjorde ca. 1.4 mio.kr.

I forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af kapitalbeløbet blev der ikke taget stilling til de løbende ydelser fra april 2005 og indtil kapitaliseringen i oktober 2006.

Amtets og efterfølgende Regionens forsikringskontor forholdt sig ligeledes passivt i forhold hertil, idet man havde afsluttet sagen med udbetalingen af kapitalerstatningen.

Først efter en henvendelse om udbetaling af erstatningen for den mellemliggende periode, blev sagen genåbnet med en udbetaling på yderligere 235.000 kr.

Schebye & Jacobsens bemærkninger

Udbetaling af erhvervsevnetabserstatning baseret på et erhvervsevnetab på under 50% sker som klar hovedregel altid som en engangsbetaling af et samlet kapitalbeløb. Er erhvervsevnetabet 50% eller derover fastsættes erstatningen som en løbende månedlig ydelse, som skadelidte dog kan anmode om at få kapitaliseret i medfør af ASL § 27, stk. 2.

En kapitalisering indebærer, udover den rent likviditetsmæssige fordel, at kapitalbeløbet – i modsætning til den løbende ydelse – er skattefri, ligesom kapitalbeløbet kan falde i arv.

En kapitalisering af en erhvervsevnetabserstatning i medfør af ASL § 27, stk. 2, vedrører kun fremtidige ydelser regnet fra omsætningstidspunktet (hvor Arbejdsskadestyrelsen opgør kapitalbeløbet) - uagtet at der endnu ikke har fundet nogen forudgående udbetalinger sted, i henhold til en tidligere afgørelse om løbende månedlig udbetaling.

Såfremt Arbejdsskadestyrelsen, hverken i forbindelse med afgørelsen om erhvervsevnetabet eller i forbindelse med en omsætning af erstatningen til et kapitalbeløb, opgør den samlede ydelse for perioden mellem den første løbende ydelse og omsætningstidspunktet, er det værd at være opmærksom på, at det fulde erstatningsbeløb kommer til udbetaling, idet kapitalerstatningen ikke omfatter ydelser for perioden før omsætningstidspunktet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til advokat Lars Bøgh Mikkelsen SJLaw@sjlaw.dk