Viden skal deles

Generel henvisning til funktionærloven i ansættelsesbevis var ikke tilstrækkelig

Vestre Landsret har afsagt en principiel dom om fortolkning af ansættelsesbevislovens § 2, stk. 4.

Sagen blev ført af Schebye og Jacobsen på vegne af to private klienter.

Sagens omstændigheder

To lønmodtagere tiltrådte primo maj 2002 som salgskonsulenter. I forbindelse med ansættelsen fik begge udleveret et ansættelsesbevis.

Ansættelsesbeviserne indeholdt oplysninger om parternes navne og adresser, arbejdsstedet, titel, tiltrædelsesdato, overenskomst (der var ingen overenskomstdækning), løn, arbejdstid, prøvetid og tavshedspligt. Herudover var der som sidste punkt i ansættelseskontrakten anført følgende:

”11. Funktionærloven og ferieloven

I øvrigt gælder funktionærloven og ferielovens bestemmelser”.

Ansættelsesbeviset indeholdt således ikke et specifikt punkt om det i ansættelsesforholdene gældende opsigelsesvarsel.

Den 30. september 2004 blev lønmodtagerne begge opsagt uden varsel.

Lønmodtagere rejste herefter krav om løn i en opsigelsesperiode på 3 måneder, hvilket blev afvist skriftligt af arbejdsgiveren. Det fremgår blandt andet af den mellem parterne førte  e-mailkorrespondance, at

”Vi mener derfor ikke, I har krav på nogen opsigelsesperiode og dermed heller ikke har noget krav imod os, da lønnen for de afholdte timer er betalt.”

Herefter tog lønmodtagerne kontakt til Schebye Jacobsen, der rejste krav om løn i opsigelsesperioden samt krav om godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Arbejdsgiveren betalte efterfølgende forud for sagens anlæg det rejste krav på løn i opsigelsesperioden.

Spørgsmålet for by- og landsret var herefter, om arbejdsgiveren havde overtrådt ansættelsesbevisloven. Uenigheden mellem parterne gik på, om det var tilstrækkeligt med en generel henvisning til funktionærloven eller, om der kunne stilles krav om et specifikt punkt i ansættelseskontakten omkring opsigelse, hvorfra der blev henvist til funktionærlovens regler.

Vestre Landsrets afgørelse

Indledningsvis udtalte landsretten, at det på baggrund af ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 7 sammenholdt med § 2, stk. 4 er tilstrækkeligt til at opfylde oplysningspligten, hvis der i et ansættelsesbeviset er et specifikt punkt om opsigelsesvarsel, hvori der henvises til det gældende retsgrundlag, i dette tilfælde funktionærloven.

Herefter udtalte landsretten, at

” En generel henvisning til funktionærlovens regler uden omtale af, at henvisningen angår funktionærlovens opsigelsesregler, kan ikke anses for tilstrækkelig til at opfylde oplysningspligten i henhold til lov om ansættelsesbeviser.”

Arbejdsgiveren havde derfor tilsidesat sin legale oplysningspligt over for de to lønmodtagere.

Der blev herefter – ligesom i byretten – tilkendt godtgørelser på kr. 10.000,00, da de manglende oplysninger om opsigelsesvarslet havde haft konkret betydning for lønmodtagerne, i det arbejdsgiveren i første omgang bestred, at de havde krav på et opsigelsesvarsel.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Vestre Landsrets afgørelse er et væsentligt bidrag til fortolkning af ansættelsesbevislovens § 2, stk. 4.

Det er med dommen fastslået, at en generel henvisning til funktionærloven uden nærmere omtale eller beskrivelse af, at henvisningen angår reglerne omkring opsigelsesvarsel ikke er tilstrækkelig men, at der kan stilles krav om et specifikt punkt i ansættelsesbeviset omkring opsigelse, hvorfra der henvises til funktionærlovens bestemmelser.

Noget tilsvarende må gælde i forhold til oplysninger om ferie, løn mm. samt den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Her skal ansættelseskontrakten indeholde et specifikt punkt herom, hvorfra der kan henvises til f.eks. ferieloven eller en overenskomst.

Arbejdsgiveren vil ligeledes være forpligtet til i ansættelsesbeviset specifikt at oplyse om væsentlige vilkår, der følger af en overenskomst. Det gælder f.eks. bestemmelser om overarbejde, hvis lønmodtageren er forpligtet hertil efter overenskomsten, eller løn under barsel. Det er således ikke (for fremtiden) tilstrækkeligt til at opfylde den legale oplysningspligt at foretage en generel henvisning til overenskomsten og de heri regulerede forhold.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 2. april 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Har du i øvrigt spørgsmål til sagen, kan du kontakte advokatfuldmægtig Michael Klejs Pedersen SJLaw@sjlaw.dk