Viden skal deles

Godtgørelse for sexchikane fastsat til kr. 40.000

En funktionær med knap 3 ugers anciennitet fik tilkendt kr. 40.000 i godtgørelse for verbal og fysisk sexchikane.

Sagen blev ført af Schebye Jacobsen for det berørte HK-medlem.

Sagens omstændigheder:

Funktionæren var ansat i en forretning, der bl.a. lavede smørrebrød og havde frokostordninger for virksomheder. Forretningen blev drevet af to ægtefæller, hvoraf kvinden stod som ejer af forretningen.

En fredag 14 dage efter ansættelsen kørte funktionæren med manden ud med smørrebrød til en kunde. Ifølge funktionæren sagde manden bl.a., at han ville have hende for sig selv, at han ville dyrke sex med hende og lign.,  ligesom han lagde sin højre arm på hendes knæ og forsøgte at holde hende i hånden. Chikanen foregik både på ud- og hjemturen.

Da funktionæren og manden kom tilbage til forretningen, nævnte funktionæren ikke noget om det passerede overfor den kvindelige ejer. Da hun cyklede hjem, ringede hun til sin veninde og fortalte hende om hændelsesforløbet.

Om mandagen meldte funktionæren sig syg og angav, at hun havde ondt i maven. Samme dag gik hun til sin læge og havde et møde med HK.

Om tirsdagen mailede funktionæren til arbejdsgiveren, at hun var sygemeldt på ubestemt tid. Dagen efter blev hun på baggrund heraf opsagt.

HK gik herefter ind i sagen.

Den mandlige ægtefælle afviste at have udøvet sexchikane overfor funktionæren, og der blev derfor anlagt en sag, hvor der blev nedlagt påstand om godtgørelse for tort overfor den mandlige ægtefælle og godtgørelse efter ligebehandlingsloven overfor den kvindelige ejer. Herudover blev der nedlagt påstand om dækning af psykologudgifter.

Byrettens dom

Byretten lagde efter funktionærens troværdige forklaring om hændelsesforløbet i forbindelse med køreturen til grund, at der var udøvet sexchikane. Forklaringen blev efter byrettens opfattelse bestyrket særligt af venindens forklaring, som at funktionæren havde ringet til hende umiddelbart efter, at hun havde fået fri fra arbejde efter hændelsen. Herudover fandt retten at funktionærens forklaring blev bestyrket i nogen grad af lægen og en HK-medarbejders forklaring om de oplysninger, som funktionæren havde givet dem om mandagen.

Byretten dømte herefter ægtefællerne solidarisk til at betale kr. 40.000,00 i godtgørelse – svarende til godt 2 måneders løn. Den kvindelige ejer blev dømt efter ligebehandlingslovens § 15 med henvisning til, at hendes ægtefælle som minimum måtte sidestilles med en ansat hos hende, mens manden blev dømt efter erstatningsansvarslovens § 26.

Da psykologudgifterne efter det oplyste måtte anses for at være nødvendige blev også denne påstand på kr. 4.000,00 taget til følge.

Sagen er ikke anket fra de dømtes side.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser om sexchikane for så vidt angår bevisbedømmelsen. Der er lagt vægt på funktionærens troværdige forklaring sammenholdt med de øvrige forklaringer, der blev afgivet.

Ved udmålingen af godtgørelsen bemærkede byretten, at den blev fastsat efter en samlet vurdering af oplysningerne om sexchikanens karakter, omfang og tidsmæssig udstrækning.

Med tilkendelsen af kr. 40.000 kr. følger byretsdommen den tendens som Østre Landsrets dom af 30. maj 2007 (nyhed af 21. juni 2007) synes at indikere nemlig, at der udmåles højere godtgørelser end tidligere i sager om sexchikane.

Byretsdommen er afsagt den 30. oktober 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til Birgitte Maria Nielsen

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergård SJLaw@sjlaw.dk