Viden skal deles

Højesteretsdom om fratrådte medarbejderes ret til at udnytte alle tildelte optioner på køb af aktier

Højesteretsdom om fratrådte medarbejderes ret til at udnytte alle tildelte optioner på køb af aktier

To medlemmer af Djøf, der var ansat hos Saxo Bank, underskrev den 24. august 2000 en aftale om option på køb af medarbejderaktier. Det fremgik af aftalen, at optionen – under forudsætning af ansættelse – kunne udnyttes i perioden fra 1. august 2004 til 30. september 2004. Begge medarbejdere fratrådte deres stillinger inden udnyttelsesperioden.

Begge meddelte inden udløbet af fristen for udnyttelse (der således lå efter tidspunktet for fratrædelsen), at de ønskede at udnytte optionen samtidig med, at de indbetalte købesummen til Saxo Bank.

Sø- og Handelsretten fandt, at klausulen om bortfald af retten til udnyttelse ved fratrædelse var i strid med funktionærlovens § 17a, stk. 1, jf. § 21. Imidlertid tilkendte Sø- og Handelsrettens flertal kun ret til en forholdsmæssig udnyttelse af de tildelte optioner. Denne dom blev opfyldt af Saxo Bank, og spørgsmålet om ret til udnyttelse af de resterende optioner blev indbragt for Højesteret.

For Høje­steret angik sa­gen alene spørgsmålet, om de to tidligere medarbejdere havde ret til at udnytte alle de tildelte aktieoptioner eller kun en for­holdsmæssig andel heraf.

Højesterets afgørelse

Højesteret gav de to funktionærer medhold.

Højesteret henviste til, at det ved Højesterets praksis, senest ved dom af 12. juli 2006 (U 2006.2887), var fastslået, at aktieoptioner har en økonomisk værdi på tildelingstidspunktet, og at de i deres helhed, ved anvendelsen af funktionærlovens § 17 a, må anses for er­hvervet på dette tidspunkt uanset, om der er tale om en enkeltstående eller en løbende tildeling. Dette gælder, uanset om en ak­tie­option tildeles bagudrettet for en allerede udført præ­station eller fremadrettet for at fastholde personalet, eller om tildelingen er begrundet i en kombination af disse hensyn, jf. Hø­jesterets dom af 23. november 2004 (U 2005.671).

De to tidligere medarbejder kunne derfor ikke som følge af deres fratræden fra­tages de aktieoptioner, som de fik til­delt i august 2000.

Schebye Jacobsens bemærkninger 

Dommen er den fjerde (Novo-sagen, Intel-sagen og Telia Mobile-sagen – er alle tidligere blevet omtalt her på siden) fra Højesteret om funktionærers ret til at udnytte aktieoptioner tildelt før 1. juli 2004. I alle disse afgørelser er det blevet fastslået, at medarbejderen på trods af fratrædelse har ret til at udnytte tildelte optioner.

Det kan på baggrund af disse afgørelser lægges til grund,

at           aktieoptioner, der tildeles som led i et ansættelsesforhold – uanset om det er købs- eller tegningsoptioner – er en ydelse, der er omfattet af det arbejdsretlige lønbegreb,

at           dette gælder uanset, om tildelingen sker diskretionært efter ledelsens skøn eller efter på forhånd oplyste kriterier, alene til udvalgte nøglemedarbejdere eller til alle ansatte uden forudgående tilsagn, som en éngangstildeling eller som led i en løbende ordning, eller om formålet med tildelingen er bagudrettet (for en allerede præsteret indsats) eller fremadrettet honorering (fastholdelse) af medarbejderen,

at            aktieoptioner har en værdi på tildelingstidspunktet uanset, om tildelingen sker til markedskurs, at denne værdi og dermed retten til udnyttelse anses for endelig erhvervet allerede på tidspunktet for tildelingen,

at             retten til udnyttelse ikke kan betinges af ansættelse på tidspunktet for udnyttelse, idet en sådan (bortfalds)klausul er i strid med funktionærlovens § 17a, stk. 1, jf. § 21, at retten til fuld udnyttelse heller ikke kan begrænses i en situation, hvor retten til erhvervelse af aktier forvandles til et krav på betaling af et kontant beløb, og

at             arbejdsgiveren ikke kan afkorte perioden for udnyttelse f.eks. til en periode på 90 dage efter fratrædelsen.

Sø- og Handelsrettens dom i Saxo Bank-sagen skabte tvivl om, hvorvidt det alene var en forholdsmæssig andel, der kunne udnyttes, hvis medarbejderen fratrådte før tidspuktet for udnyttelse var kommet. Det er glædeligt, at der omsider er kommet en endelig afklaring af retstilstanden om retten til at udnytte optioner tildelt før 1. juli 2004.

Det eneste store spørgsmål, der udestår er herefter, om værdien af aktieoptioner skal indgå i grundlaget for beregning af feriepenge. Dette spørgsmål vil formentlig blive afgjort af Højesteret på et senere tidspunkt.

Højesterets dom er afsagt den 14. august 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Arvid Andersen, der repræsenterede medarbejderne under sagen. SJLaw@sjlaw.dk