Viden skal deles

Mundtlig opsigelse fra direktørs side der efterfølgende blev trukket tilbage

Højesteret har behandlet en sag, hvor en direktør opsagde sin stilling telefonisk over for bestyrelsesformanden. Dagen efter trak direktøren opsigelsen tilbage, men bestyrelsen besluttede at fastholde direktøren på den afgivne opsigelse og fritstille ham.

Spørgsmålet var herefter, om direktøren var bundet af sin egen opsigelse, eller om han kunne betragte sig som opsagt af bestyrelsen og dermed var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til sin direktørkontrakt.

Sagens omstændigheder

Sagen vedrørte en administrerende direktør for et privathospital der var tiltrådt den 21. december 1999.

Direktøren kunne fra hospitalets side opsiges med et varsel på 24 måneder. Han havde desuden krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn, hvis han blev opsagt uden, at opsigelsen skyldtes hans misligholdelse af kontrakten. Direktørens normale opsigelsesvarsel på 12 måneder var indeholdt i fratrædelsesgodtgørelsen.

I 2001 og 2002 var forskellige af direktørens dispositioner til diskussion i bestyrelsen, herunder direktørens ledelsesstil.

Forud for et bestyrelsesmøde den 27. februar 2002 fremsendte bestyrelsesformanden i fortrolighed et notat til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Her blev det fremhævet, at selskabets regnskab var kommet i balance, men det blev kritiseret, at der ikke var overblik over, hvilke områder selskabet tjente penge på. Endvidere blev det fremhævet, at selskabet i udpræget grad led af topstyring. Bestyrelsesformanden opfordrede i slutningen af notatet bestyrelsen til at drøfte disse forhold på det kommende bestyrelsesmøde.

Direktøren modtog ikke notatet

På bestyrelsesmødet rettede samtlige bestyrelsesmedlemmer en sønderlemmende kritik mod direktøren, som deltog i mødet. Kritikken var møntet på direktørens ledelsesstil og den ledelsesform, som prægede hospitalet. Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærede sig på mødet enig i den kritik, som var beskrevet i bestyrelsesformandens notat.

Direktøren erklærede sig på mødet uenig i væsentlige punkter af den kritik, som blev fremført og anførte at han generelt opfattet notatet samt bestyrelsens tilkendegivelser som urimelige og uberettigede angreb på hans ledelsesform og ham personligt. Mødet sluttede med en fastsættelse af datoen for næste bestyrelsesmøde.

Senere samme dag opsagde direktøren i en telefonsamtale med bestyrelsesformanden sin stilling. Direktøren havde nogle måneder tidligere også opsagt sin stilling, men havde efterfølgende trukket opsigelsen tilbage.

Den 28. februar 2002 sendte bestyrelsesformanden et brev til direktøren, hvori han bl.a. gennemgik de problemer, han så i samarbejdet med direktøren. Bestyrelsesformanden anførte videre, at det ville være naturligt at acceptere direktørens ønske om opsigelse.

På et møde senere samme dag mellem direktøren og bestyrelsesformanden trak direktøren skriftligt sin opsigelse tilbage og stillede sig til rådighed for det ledelsessystem, som bestyrelsesformanden efterspurgte.

I et brev dateret samme dag fra bestyrelsesformanden til direktøren, blev det tilkendegivet, at bestyrelsen ville bruge et par dage til at vurdere situation. Formanden lovede i brevet en hurtig afklaring.

Direktøren fortsatte herefter i sin stilling.

Den 28. februar 2002 sendte formanden et brev til samtlige bestyrelsesmedlemmer, hvori han redegjorde for direktørens opsigelse af 27. februar og tilbagetrækningen heraf af 28. februar 2002.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. marts 2002 besluttede en enig bestyrelse at fastholde direktøren på hans opsigelse og fritstille ham pr. 13. marts 2002.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, at direktørens opsigelse var afgivet efter et følelsesladet bestyrelsesmøde den 27. februar 2002.

Bestyrelsesformanden havde herefter i et brev dagen efter opsigelsen bemærket, at det var naturligt at acceptere direktørens ønske om opsigelse. I et brev af samme dag fra direktøren til bestyrelsesformanden havde direktøren trukket sin opsigelse tilbage.

Efter bevisførelsen fandt Højesteret, at bestyrelsen først på bestyrelsesmødet den 12. marts 2002 havde truffet beslutning om at lade direktørens ansættelse ophøre herunder, at dette skulle ske i form af en fastholdelse af direktørens egen opsigelse.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens afgørelse om, at direktørens tilbagetrækning af opsigelsen skete på et tidspunkt, hvor den ikke havde virket bestemmende på hospitalets handlemåde, og at hospitalet derfor havde været uberettiget til at fastholde, at direktøren var bundet af sin egen opsigelse. Det var derfor hospitalet, som opsagde og fritstillede direktøren den 12. marts. Direktøren havde derfor krav på fratrædelsesgodtgørelse, medmindre hospitalets opsigelse var begrundet af direktørens misligholdelse.

Højesteret fandt ikke, at direktøren havde misligholdt sit ansættelsesforhold på en måde, der gav grundlag for at afskære direktørens krav på fratrædelsesgodtgørelse. Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom og tilkendte direktøren en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 24 måneders løn.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen viser, at en afgiven opsigelse kan trækkes tilbage af medarbejderen, såfremt dette sker inden opsigelsen virker bestemmende for arbejdsgiverens handlemåde. Havde opsigelsen f.eks. i den konkrete sag været meldt ud i organisationen eller eksternt, ville situationen formentlig have været en anden.

Sagen viser også, at en medarbejder, som udsættes for et stærkt pres, ikke ubetinget kan fastholdes på beslutninger, som utvivlsomt er påvirket af det stærke pres. I en sådan situation har medarbejderen en vis ret til  – efter at have ”sovet på det” – at ændre mening.

I den konkrete sag var det tvivlsomt, om direktøren havde afgivet sin opsigelse, hvis han ikke havde været udsat for den stærke kritik på bestyrelsesmødet. En kritik han var uforberedt på selvom, der tidligere havde været kritik af hans ledelsesstil.

Højesterets dom er afsagt den 14. februar 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Noaman Azzouzi SJLaw@sjlaw.dk