Viden skal deles

Posttraumatisk stresssyndrom ikke anset for et handicap

Spørgsmålet om, hvorvidt posttraumatisk stresssyndrom er et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, er blevet behandlet i en dom fra Retten i Skanderborg.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der under sagen var repræsenteret ved Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren blev ansat hos en virksomhed, der yder plejehjemsopgaver, først i 9 måneder i virksomhedspraktik og derefter i fleksjob.

Efter knap 3 måneders ansættelse i fleksjobbet blev lønmodtageren opsagt. Dette skete med henvisning til, at plejetyngden og mængden var øget væsentligt, så man måtte ansætte en medarbejder, der kunne varetage flere timer og flere forskellige opgaver og udvise en højere grad af fleksibilitet i fordeling af timer over ugen. Ifølge arbejdsgiveren blev det i øvrigt i stigende grad sværere at planlægge tingene med lønmodtagerens ret høje fravær.

Lønmodtageren led ifølge de lægelige oplysninger i sagen af et posttraumatisk stresssyndrom, PTSD.

Det blev under sagen anført, at lønmodtageren havde et handicap i form af en psykisk funktionsnedsættelse og, at arbejdsgiveren var klar over, at der var et skånehensyn i forhold til hende.


Byrettens afgørelse

Byretten mente, at det endnu ikke kunne afgøres, hvorvidt syndromet var kronisk. Retten lagde herefter til grund, at ”sygdommen i forskelsbehandlingslovens forstand skal afføde et varigt kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre i forbindelse ved udførelsen af det arbejde, der er tale om.”

Efter en vurdering af de foreliggende helbredsoplysninger mente retten ikke at kunne fastslå, at lønmodtageren havde pådraget sig et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Retten fandt heller ikke, at der var påvist omstændigheder, hvorefter det kunne antages, at arbejdsgiverens opsigelse havde været et udslag af en forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet for det rejste krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Byrettens præmisser om, at der skal være tale om et varigt kompensationsbehov, er ikke i overensstemmelse med intentionerne med forskelsbehandlingsloven. I øvrigt er der ikke megen vejledning at hente i rettens afgørelse med hensyn til selve definitionen af handicapbegrebet.

Afgørelsen understreger nødvendigheden af få fastlagt en praksis, som giver et langt klarere grundlag for at vurdere, om en lønmodtager har et handicap.

Endnu er der kun ganske få sager om afgrænsningen mellem sygdom og handicap. Vi har tidligere her på siden omtalt en afgørelse om, hvorvidt en scleroseramt var omfattet af handicapbegrebet (nyhed af 25. august 2006).

Dommen fra Retten i Skanderborg er anket til Vestre Landsret og kan rekvireres ved henvendelse til Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergaard SJLaw@sjlaw.dk