Viden skal deles

Principiel kendelse fra Tvistighedsnævnet om handicap

Tvistighedsnævnet har afsagt kendelse om, at en elevs langvarige ryglidelse var et handicap i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Sagen var anlagt af HK på vegne af eleven.

Sagens omstændigheder

En elev indgik i september 2004 en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsesaftalen havde en varighed på 2 år.

Ansættelsen blev etableret med løntilskud, som følge af elevens helbredsmæssige problemer med ryggen.

Under elevforholdet var eleven sygemeldt 48 dage i perioden fra 22. december 2004 og frem til 21. juni 2005.

I juni 2005 rettede arbejdsgiveren henvendelse til kommunen for at undersøge muligheden for fuld kompensation for samtlige lønudgifter på grund af elevens sygefravær under ansættelsesforholdet.

Det fremgår blandt andet af kommunens skrivelse til arbejdsgiveren, at

”Forvaltningen har oplyst, at vi var ved at undersøge mulighederne for en eventuelt personlig assistanceordning, hvilket du ikke har ønsket yderligere undersøgt, idet virksomheden ikke har interesse i en sådan ordning, da du har oplyst, at det ikke praktisk kan lade sig gøre i din virksomhed.”

Arbejdsgiveren var en mindre virksomhed (byggemarked) med 6 ansatte.

I oktober 2005 fremsendte kommunen en skrivelse til eleven, hvoraf det blandt andet fremgik, at løntilskuddet ville ophøre pr. 31. januar 2006. Baggrunden herfor var, at det ifølge kommunen ikke var realistisk, at eleven - på grund af sine rygproblemer - ville være i stand til at gennemføre uddannelsen.

Eleven havde på dette tidspunkt været sygemeldt siden den 27. juli 2005, og var fortsat sygemeldt frem til den 17. januar 2006, hvor arbejdsgiveren ensidigt ophævede ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren begrundede ophævelsen netop med elevens sygefravær.

Under sagen var der fremlagt en speciallægeerklæring, notat fra kommunens lægekonsulent, samt uddrag af journal fra egen læge. Det fremgik heraf, at eleven gennem mange år havde haft problemer med ryggen, samt at arbejdsevnen var nedsat.

Efterfølgende var eleven blevet tilkendt førtidspension af kommunen.

Tvistighedsnævnets afgørelse

Tvistighedsnævnet skulle tage stilling, om arbejdsgiveren – ved sin ophævelse af uddannelsesaftalen - havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Flertallet (4 medlemmer) udtalte, at

Efter en samlet vurdering af oplysningerne om A´s rygproblemer, herunder omfanget og varigheden af disse, finder vi, at A på ophævelsestidspunktet havde en sådan fysisk funktionsnedsættelse og et deraf affødt kompensationsbehov, at han må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Da indklagede ikke forud for ophævelsen af ansættelsesforholdet har truffet foranstaltninger som omtalt i lovens § 2a, og da ophævelsen er begrundet i A´s sygefravær, findes ophævelsen af uddannelsesforholdet at være i strid med lovens § 2a, jf. § 7a.

Herefter blev eleven tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen er den første, hvor en funktionsnedsættelse anses for at være et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Nævnet lægger i afgørelsen vægt på, at eleven havde en fysisk funktionsnedsættelse som følge af sin ryglidelse og et deraf følgende kompensationsbehov. Dette blev lagt til grund efter de lægelige oplysninger i sagen.

På baggrund heraf påhvilede det arbejdsgiveren at træffe konkrete foranstaltninger for fortsat at kunne beskæftige eleven.

Formentlig fordi arbejdsgiveren havde afvist kommunens forslag om, at eleven kunne omfattes af en ordning med personlig assistance, konkluderede nævnet, at sådanne foranstaltninger ikke var truffet.

Vi har tidligere her på siden omtalt tre afgørelser om handicap, hvor domstolene med forskellige begrundelser nåede frem til, at forskelsbehandlingsloven ikke var overtrådt (nyhed af 26. februar 2007, nyhed af 15. februar 2007 og nyhed af 25. august 2006).

I forhold til disse afgørelser har Tvistighedsnævnet vurderet, at lønmodtageren havde dokumenteret, at der forelå et handicap, hvorimod arbejdsgiveren ikke havde dokumenteret at han havde iværksat de foranstaltninger, der med rette kunne kræves af ham.

Tvistighedsnævnets kendelse er af 9. juli 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergaard SJLaw@sjlaw.dk