Viden skal deles

”Særlig” fratrædelsesgodtgørelse anset for skattepligtig

Østre Landsret har taget stilling til, om et beløb, der blev udbetalt til en lønmodtager som en ”særlig” fratrædelsesgodtgørelse, var skattepligtig eller skattefri.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren blev ansat som regnskabsassistent i 1999. Hun blev valgt som tillidsrepræsentant i 2001, hvilket hun var indtil, indtil hun blev opsagt til fratræden den 31. juli 2004.

Lønmodtageren modtog i forbindelse med sin fratræden et beløb svarende til 12 måneders løn, der på lønsedlen blev kaldt ”særlig” fratrædelsesgodtgørelse. Beløbet blev i forbindelse med udbetalingen beskattet efter ligningslovens § 7 U.

Det modtagne beløb var efter lønmodtagerens opfattelse et beløb, der blev tildelt på baggrund af et sammenstød med arbejdsgiveren, en mundtlig advarsel, flere uoverensstemmelser mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren samt irettesættelser for lønmodtagerens arbejde som tillidsmand. Lønmodtageren mente således, at beløbet var en tortgodtgørelse for den overenskomststridige afskedigelse og afskedigelsesmåden.

Efter beløbets udbetaling opstod der tvist om, hvordan dette skattemæssigt skulle behandles.

Det var lønmodtagerens opfattelse, at hele beløbet havde karakter af en erstatning for en påført krænkelse og dermed en ikke økonomisk skade, der ikke var omfattet af statsskattelovens §§ 4 og 5, hvorfor det ikke var skattepligtigt.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten bemærkede, at fratrædelsesgodtgørelser medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 7 U.

Herefter bemærkede Landsskatteretten, at det afgørende for godtgørelsens skattemæssige stilling er baggrunden for godtgørelsen.

Landsskatteretten fandt, at en del af godtgørelsen måtte anses for at være ydet som en erstatning for en ikke økonomisk skade, særligt henses til, at godtgørelsen lå ud over, hvad en godtgørelse efter funktionærlovens § 2b ville være.

Landsskatteretten fandt herefter, at en skønsmæssig del svarende til 3 måneders løn burde anses for skattefri, mens den resterende del skulle beskattes efter ligningslovens § 7 U.

Denne afgørelse indbragte lønmodtageren for landsretten med den pås,tand at hele godtgørelsen skulle anses for skattefri.

Østre Landsrets afgørelse

Landsretten bemærkede indledningsvist, at alle ydelser, der udbetales af arbejdsgiveren i forbindelse med en fratræden, er skattepligtige i det omfang, de overstiger kr. 8.000, jf. ligningslovens § 7 U og dennes forarbejder. Det gør efter landsrettens opfattelse ikke nogen forskel, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at udbetale fratrædelsesgodtgørelsen, men udbetaler denne frivilligt.

Landsretten fandt herefter, at lønmodtageren ikke havde godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at anse hele den udbetalte godtgørelse for at være skattefri.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Sagen viser, at det afgørende for en godtgørelses skattemæssige stilling er baggrunden for godtgørelsen.

Såfremt en lønmodtager og dennes organisation er af den opfattelse, at en godtgørelse er ydet som tortgodtgørelse for ikke økonomisk skade, vil det være relevant, at dette fremgår af et forlig med arbejdsgiveren.

Udgangspunktet er, at en godtgørelse beskattes efter ligningslovens § 7 U, men det fremgår af Landsskatterettens afgørelse, at en lønmodtager kan godtgøre, at der konkret er tale om en skattefri tortgodtgørelse.

Østre Landsrets afgørelse af afsagt den 22. august 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birthe Fisker SJLaw@sjlaw.dk