Viden skal deles

Sclerose og posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) ikke anset for handikap

Vestre Landsret har i to domme, stadfæstet byretternes afgørelser om, at sclerose og PTSD ikke er et handicap.

Begge sager var anlagt for HK-medlemmer, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Begge sager er tidligere omtalt her på siden, hvor de nærmere omstændigheder er beskrevet.

Sagen om den scleroseramte lønmodtager blev omtalt i nyhed af 25. august 2006.

Sagen om lønmodtageren med PTSD blev omtalt i nyhed af 15. februar 2007.

Vestre Landsrets afgørelser

I sagen om den scleroseramte lønmodtager var landsrettens konklusion:

”Landsretten anser det for bevist, at [lønmodtagerens] sygdom navnlig på grund af den særlige sclerose-træthed med føleforstyrrelser og koncentrations- og hukommelsesbesvær har medført en funktionsnedsættelse, men Landsretten finder ikke grundlag for at fastslå, at funktionsnedsættelsen, som den forelå på opsigelsestidspunktet, og som der alene skulle kompenseres for i form af en yderligere nedsættelse af arbejdstiden, kan anses som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand”.

Arbejdsgiveren blev herefter frifundet for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.

For så vidt angår spørgsmålet om overtrædelse af funktionærlovens § 2 b blev arbejdsgiveren også frifundet med henvisning til, at opsigelsen skyldtes ordrenedgang.

I sagen om lønmodtageren med PTSD lagde landsretten også til grund, at sygdommen havde medført en funktionsnedsættelse og  i øvrigt er præmisserne enslydende.

Arbejdsgiveren blev derfor også frifundet i denne sag.

Schebye Jacobsens bemærkninger

I dommene savnes en egentlig begrundelse for, hvorfor lidelserne ikke kan betragtes som et handicap, selv om der foreligger en funktionsnedsættelse.

Det er endvidere meget betænkeligt, at landsretten henviser til, at kompensationen for funktionsnedsættelsen alene skulle ske i form af nedsættelse af arbejdstiden som en del af  ”begrundelsen” for, at der ikke er tale om et handicap. Dette synspunkt  medfører, at en stor gruppe lønmodtagere, hvis lidelse bevirker, at de ikke kan arbejde fuldtids, men alene deltids, i realiteten udelukkes fra beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven.

Da forskelsbehandlingsloven, som udspringer af et EU-direktiv, har til formål at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, synes afgørelserne ikke at være i tråd hermed.

Afgørelserne efterlader nærmest det indtryk, at man for at være omfattet af forskelsbehandlingsloven skal have et ”traditionelt” handicap, der er synligt, og som kræver egentlige hjælpemidler, på trods af, at det fremgår af forarbejderne til loven, at et handicap kan indebære både en fysisk, psykisk og intellektuel funktionsnedsættelse.

Der vil blive søgt 3. instansbevilling i begge sager ved Procesbevillingsnævnet for at kunne få prøvet sagerne ved Højesteret.

Dommen om PTSD er afsagt den 1. oktober 2007, og dommen om sclerose er afsagt den 11. oktober 2007. Begge domme kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Hvis du har spørgsmål til dommene, kan du kontakte advokat Mette Østergård SJLaw@sjlaw.dk