Viden skal deles

Stilling som afdelingsleder anset for passende for skoleinspektør ansat som tjenestemand

Højesteret har vurderet, at en tjenestemandsansat skoleinspektør kunne pålægges en stilling som afdelingsleder i forbindelse med en ændring af skolestrukturen i en kommune.

Sagen var anlagt af Danmarks Lærerforening, som Schebye Jacobsen repræsenterede.

Sagens omstændigheder

Tjenestemanden var ansat som skoleinspektør på en mindre skole med klassetrinene 0.- 6. klasse. Som led i ændring af skolestrukturen i kommunen blev skolen lukket, og tjenestemanden blev pålagt en stilling som afdelingsleder for overbygningen bestående af 7.-10. klasse på en større skole. Tjenestemanden indgik i en ledelsesgruppe, hvor der udover ham var en skoleinspektør og en viceskoleinspektør.

Tjenestemanden fik som afdelingsleder blandt andet ansvaret for vikardækning, afvikling af prøver, elevernes undervisningsmiljø samt budget og regnskab. Tjenestemanden mente ikke stillingen var passende, fordi den ikke efter hans opfattelse indeholdt reel ledelse og overordnede ledelsesmæssige opgaver, ligesom han ikke længere var omfattet af folkeskolelovens § 45, der fastsætter skolelederens kompetencer og ansvar.

Landsrettens dom

En enig landsret fastslog efter en grundig gennemgang af indholdet af tjenestemandens arbejdsopgaver og efter en samlet afvejning af stillingen før og efter overflytningen, at stillingen som afdelingsleder ikke indeholdt sådanne selvstændige og overordnede ledelsesmæssige beføjelser, som skoleinspektørstillingen havde gjort. Stillingen ansås således ikke for passende.

Højesterets dom

Kommunen ankede sagen til Højesteret, og en enig Højesteret lagde vægt på, at overflytningen til afdelingslederstillingen skete som led i en generel omstrukturering, der blandt andet indebar en nedlæggelse af den omhandlede skole, der kun havde 60-70 elever, at stillingen som afdelingsleder var indplaceret på samme løntrin som stillingen som skoleinspektør, og at tjenestemandens lønmæssige forhold ikke på anden måde blev forringet ved overflytningen.

Højesteret lagde videre til grund, at skoleinspektørens ledelsesmæssige og administrative opgaver på den ny skole i væsentligt omfang var delegeret til viceinspektøren og tjenestemanden som afdelingsleder således, at skolen blev ledet og administreret af en ledelsesgruppe på 3 personer.

Højesteret fandt, at tjenestemanden havde forskellige overordnede og koordinerende opgaver vedrørende overbygningen, ansvar for budget og økonomi, planlægning og administration af vikardækning og planlægning af afvikling af prøver og eksaminer. Højesteret lagde endvidere vægt på, at den del af tjenestemandens samlede arbejdstid, som gik til disse opgaver, var nogenlunde uændrede efter overflytningen.

Højesteret tillagde det ikke afgørende betydning, at tjenestemanden indenfor de områder, han havde ansvaret for, ikke havde den øverste ledelse på skolen, som lå hos skoleinspektøren. I den forbindelse tillagde Højesteret det vægt, at tjenestemanden som skoleinspektør på den nedlagte skole i vidt omfang var underlagt kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger, jf. folkeskolelovens §§ 40 og 44.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret herefter ikke grundlag for at fastslå, at stillingen ikke var passende.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

Højesteret synes ikke at have forholdt sig lige så konkret til de enkelte arbejdsopgaver og deres indhold, som Vestre Landsret gjorde, men synes snarere at havde bedømt opgaverne ud fra stillingsbeskrivelsen.

Derudover har Højesteret lagt betydelig vægt på de lønmæssige forhold og ikke tillagt det betydning, at det ekstra led, der blev skubbet ind mellem tjenestemanden og kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen, var en skoleinspektør, som tjenestemanden som skoleinspektør på den tidligere skole var ligestillet med.

Afgørelsen følger den tendens, der er set i de senere år om, at der skal meget til for at komme igennem med, at en stilling ikke er passende, når den pålægges en tjenestemand i forbindelse med, at den hidtidige stilling nedlægges begrundet i generelle omstruktureringer.

Højesterets dom er afsagt den 17. oktober 2007 og kan rekvireres hos Birgitte Maria Nielsen.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergård SJLaw@sjlaw.dk