Viden skal deles

Sygemeldt funktionær, der fortsatte i bibeskæftigelse, var ikke forhindret i at afholde ferie på grund af sygdom

Sø- & Handelsretten har afsagt dom i en sag, hvor en lønmodtager i forbindelse med opsigelsen blev sygemeldt grundet forhold på arbejdspladsen. Under sin sygemelding fortsatte lønmodtageren med en bibeskæftigelse som servicemedarbejder, og spørgsmålet var herefter, om lønmodtageren havde afviklet ferie i den del af opsigelsesperioden.

Sagen var anlagt af Ingeniørforeningen i Danmark på vegne af et medlem.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren havde siden august 1999 arbejdet i teleafdelingen på en offentlig arbejdsplads som teleingeniør.


I 2000 påbegyndte lønmodtageren bibeskæftigelse med arbejdsgiverens vidende, først som servicemedarbejder og siden med vagter på en beværtning.

I december 2003 blev lønmodtageren udsat for et overfald, hvorved hun kom til skade fysisk og psykisk.

I september 2004 blev lønmodtageren varslet til afskedigelse. Den 29. september 2004 sygemeldte hun sig og forblev sygemeldt i hele opsigelsesperioden. Den 12. oktober 2004 blev hun opsagt til fratræden den 28. februar 2005.

Den 3. februar meddelte arbejdsgiveren, at lønmodtagerens flexsaldo ville blive udbetalt.

I forbindelse med at arbejdsgiver anmodede kommunen om sygedagpengerefusion, modtog arbejdsgiveren afslag herpå begrundet i lønmodtagerens beskæftigelse hos andre arbejdsgivere. På denne baggrund krævede arbejdsgiveren tilbagebetaling af feriepenge for 2003 samt udbetalt merarbejdsvederlag i henhold til flextidssaldoen.

Lønmodtageren konsulterede i sygdomsperioden løbende sin læge, ligesom hun fik fysioterapibehandling.

Sø- & Handelsrettens afgørelse

Sø- & Handelsretten fastslog indledningsvis, at det i medfør af ferielovens § 13, stk. 2 er lønmodtagerens bevisbyrde, at der forelå en feriehindring ved feriens begyndelse.

Sø- & Handelsretten fandt det ikke godtgjort - med de i sagen fremlagte erklæringer fra lønmodtagerens læge og fysioterapeut - at lønmodtageren i hele fritstillingsperioden var syg og dermed forhindret i at gå på arbejde, ligesom man heller ikke fandt det godtgjort, at behandlingerne havde forhindret hende i at holde ferie. Her lagde retten vægt på, at lønmodtageren i denne periode havde været i stand til at udføre bibeskæftigelsen.

Da der endvidere i fritstillingsperioden var tid til at afvikle flexsaldoen, blev arbejdsgiverens krav på tilbagebetaling af feriepenge og flextidssaldoen imødekommet.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Sagen viser– ligesom Østre Landsrets dom af 23. februar 2007 (nyhed af 1. marts 2007) - at der er grund til forsigtighed, når man som sygemeldt vælger at fortsætte en indtægtsgivende bibeskæftigelse.

Som det fremgår af dommen, bliver det også i forhold til spørgsmålet om feriehindring op til lønmodtageren at bevise, at vedkommende var fuldstændig uarbejdsdygtig i forhold til den primære arbejdsgiver.

Rettens præmisser synes dog at kunne tages til indtægt for, at der rent faktisk vil foreligge en feriehindring, hvis lønmodtageren trods fortsættelsen af bibeskæftigelsen er i stand til at bevise, at lønmodtageren grundet sygdommen reelt var forhindret i at møde på arbejdet i forbindelse med sin hovedbeskæftigelse.

Sø- & Handelsrettens dom er afsagt den 13. marts 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Narv Pedersen SJLaw@sjlaw.dk