Viden skal deles

Tabsbegrænsningspligt i forbindelse med udbetaling af kompensation for gældende kundeklausul

Østre Landsret har taget stilling til, om en medarbejder på barselsorlov tilsidesatte sin tabsbegrænsningspligt ved udbetalingen af en kompensation for en aftalt kundeklausul.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem.

Sagens omstændigheder

I forbindelse med ansættelsen hos en revisor indgik medarbejderen og arbejdsgiveren en aftale om en kundeklausul. Det var i aftalen anført, at arbejdsgiveren som kompensation for påtagelsen af forpligtelsen hver måned, klausulen var gældende, skulle betale 50 % af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen fik andet passende arbejde, skulle lønnen herfra modregnes i hendes krav på kompensation.

I januar 2006 påbegyndte medarbejderen barselsorlov. Medarbejderen var ikke omfattet af nogen barselsorlovsordning og havde således alene funktionærlovens rettigheder at henholde sig til. Dette betød, at arbejdsgiveren fra 1. april 2006 ikke skulle udbetale løn.

Under barselsorloven valgte medarbejderen den 28. februar 2006 at opsige sin stilling med udgangen af marts 2006. Medarbejderen havde umiddelbart forinden opsigelsen fået ansættelse i et andet revisionsfirma med tiltrædelse den 1.november 2006.

Arbejdsgiveren fastholdt kundeklausulen, men foretog ikke udbetaling af kompensation, begrundet i at medarbejderen, som følge af sin afholdelse af barselsorlov ikke havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt.

Medarbejderen rejste herefter krav om betaling af kompensationen i orlovsperioden samt krav om godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 4 på kr. 25.000.

Under sagen anførte arbejdsgiveren blandt andet, at man skulle modregne medarbejderens barselsdagpenge i kompensationen for kundeklausulen.

Østre Landsrets afgørelse

Østre Landsret anførte, at den omstændighed, at medarbejderen benyttede sin ret til orlov efter ligebehandlingsloven ikke kunne bevirke, at hun derved tilsidesatte sin tabs-

begrænsningspligt over for arbejdsgiveren.

Landsretten fandt ikke, at der var hjemmel til, at arbejdsgiveren kunne modregne medarbejderens kompensation for kundeklausulen i hendes barselsdagpenge.

Landsretten fandt herefter, at arbejdsgiverens undladelse af at udbetale kompensationen under medarbejderens orlov på grund af barsel var en indirekte forskelsbehandling som følge af køn, jf. ligebehandlingslovens § 1, stk. 3. Forskelsbehandlingen var herefter omfattet af lovens § 4, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse efter lovens § 14 på kr. 10.000.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen viser, at retten til kompensation for påtagelse af en kunde- og/eller konkurrenceklausul ikke påvirkes af, at medarbejderen i den periode, klausulen gælder, holder barselsorlov.

Konsekvensen heraf – som arbejdsgiveren ligeledes under sagen påpegede – er, at medarbejderen modtager kompensationen for klausulen ved siden af barselsdagpengene.

Afgørelsen får naturligvis alene selvstændig betydning i de situationer, hvor medarbejderen holder orlov uden løn.

I forhold til godtgørelsesniveauet efter ligebehandlingslovens § 14, jf. § 4, er dette i overensstemmelse med hidtidig praksis på området, eksempelvis U.2003.2276.V.

Østre Landsrets dom er afsat den 14. september og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fiske.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Trine Binett Jørgensen SJLaw@sjlaw.dk