Viden skal deles

Virksomhed ikke forpligtet til at indbetale medarbejderbidraget til en arbejdsmarkedspensionsordning

Arbejdsretten har truffet en afgørelse, der umiddelbart afviger fra hidtidig praksis.

Sagen var anlagt af LO på vegne af en medlemsorganisation.

Sagens baggrund

I sagen var der tale om en lønmodtager, der var omfattet af en overenskomst med en obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning.

I overenskomsten var det angivet, at pensionsordningen trådte i kraft efter 9 måneders ansættelse, medmindre lønmodtageren kunne dokumentere, at denne fra tidligere ansættelser var omfattet af overenskomstens pensionsordning eller en tilsvarende arbejdsmarkedspension, idet lønmodtageren i så fald var berettiget til pension allerede fra tiltrædelsen.

Lønmodtagerens ansættelsesbevis indeholdt en bestemmelse om ”arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelse”, hvilken rubrik var besvaret benægtende. Ansættelsesbeviset var underskrevet af såvel lønmodtageren som arbejdsgiveren i umiddelbar forlængelse af, at arbejdsgiveren havde stillet lønmodtageren en række spørgsmål vedrørende de enkelte bestemmelser i ansættelsesbeviset.

Godt et år efter ansættelsen fremsatte lønmodtageren indsigelse og dokumenterede i den forbindelse, at han allerede ved ansættelsen var omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. Virksomheden var derfor forpligtet til også for de første 9 måneder af ansættelsesforholdet at indbetale til pensionsordningen.

Virksomheden indbetalte herefter arbejdsgiverbidraget fra ansættelsesforholdets begyndelse.

Den anlagte sag angik herefter alene, om virksomheden også skulle betale medarbejderbidraget til pensionsordningen.

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsrettens retsformand har truffet afgørelse i sagen. Her blev virksomheden frifundet for kravet om indbetaling af medarbejderbidraget til pensionsordningen. Retsformanden fandt ikke grundlag for at antage, at der ikke var blevet stillet lønmodtageren spørgsmål om hans tidligere pensionsforhold, når dette fremgik af ansættelsesbeviset, der var underskrevet af lønmodtageren.

Den indklagede virksomhed havde i den omhandlede periode udbetalt lønmodtageren løn uden at indeholde pensionsbidrag, og lønmodtageren havde således i hele perioden fået udbetalt sin løn uden fradrag af pensionsbidraget. Under disse omstændigheder fandt retsformanden, at virksomheden ikke var forpligtet til også at indbetale medarbejderbidraget til pensionsordningen.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Der har tidligere fra arbejdsrettens side været en fast praksis, (fastslået ved blandt andet arbejdsrettens dom af 17. november 2000, retsformandsafgørelse af 16. januar 2006 samt opmandskendelse i faglig voldgift af 12. august 1999), hvorefter pligten til at indberette og indbetale såvel arbejdsgiverens som medarbejderens eget pensionsbidrag til en obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning er ubetinget. Arbejdsgiveren er således forpligtet til at foretage efterbetaling uagtet, at medarbejderens eget pensionsbidrag er udbetalt som løn.

Den nu afsagte retsformandsafgørelse kunne se ud, som om den gør op med denne hidtidige praksis. Omvendt angives det i retsformandens afgørelse, at afgørelsen træffes under de anførte omstændigheder, hvorunder medarbejderen i ansættelsesbeviset havde skrevet under på forkerte oplysninger omkring, hvorvidt han tidligere havde været omfattet af en pensionsordning, der var omfattet af overenskomsten.

Det er Schebye Jacobsens opfattelse, at den afsagte afgørelse er konkret begrundet i disse omstændigheder således, at der fortsat fremadrettet som alt overvejende udgangspunkt fra arbejdsgiverens side består pligt til efterbetaling af såvel arbejdsgivers som lønmodtageres pensionsbidrag i de tilfælde, hvor indbetalingen ikke er sket korrekt i overensstemmelse med overenskomsten – i hvert fald forudsat at lønmodtageren ikke har afgivet ukorrekte oplysninger.

Hertil er det værd at bemærke, at afgørelsen er i modstrid med retsformandsafgørelsen af 16. januar 2006, der netop ikke tillægger det betydning, om en urigtig oplysning kommer fra lønmodtageren eller ej.

Afgørelsen fra Arbejdsretten er afsagt den 6. september 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Tina Sejr Gad SJLaw@sjlaw.dk