Viden skal deles

En ugyldig påtaget konkurrenceklausul, i en ikke betroet stilling, blev ikke gyldig, fordi stillingen efterfølgende blev ændret til en betroet stilling

 Vestre Landsret har ophævet et fogedforbud, nedlagt på baggrund af en konkurrenceklausul, der ikke var gyldig påtaget som følge af, at lønmodtageren ikke var ansat i en betroet stilling.

Sagens omstændigheder

En lønmodtager blev som nyuddannet ansat i en stilling som eksportrettet kontorassistent på en fiskekonservesfabrik den 1. januar 1986. Da han fik en skriftlig ansættelseskontrakt den 18. august 1987 tiltrådte han en i kontrakten anført konkurrenceklausul.

På daværende tidspunkt bestod arbejdet af almindeligt kontorarbejde og ekspeditioner, herunder udfærdigelse af udførselspapirer i forbindelse med eksport og alene begrænset kontakt til kunderne. Af kontrakten fremgik det, at han fik en løn på kr. 10.000 om måneden.

Lønmodtageren blev i 1995 forfremmet til keyaccountmanager og blev i 2002 en del af ledergruppen og i 2003 forfremmet yderligere til eksportchef.

Lønmodtageren fratrådte sin stilling den 31. januar 2008 og tiltrådte en stilling i et konkurrerende firma efter at have konsulteret en advokat og her fået oplyst, at den indgåede konkurrenceklausul var ugyldig

Fiskekonservesfabrikken anlagde herefter sag ved fogedretten og fik nedlagt fogedforbud mod lønmodtagerens ansættelse i det konkurrerende firma under henvisning til den indgåede konkurrenceklausul.

Fogedretten anførte i afgørelsen, at den indgåede konkurrenceklausul på indgåelsestidspunktet var ugyldig, idet lønmodtagerens stilling på daværende tidspunkt ikke var særligt betroet. Henset til at lønmodtageren efterfølgende måtte anses for at have indtaget en særlig betroet stilling fandt fogedretten efter de afgivne forklaringer, herunder en drøftelse af klausulen i 2005, at det måtte lægges til grund, at der var en forståelse mellem parterne om, at lønmodtagerens forfremmelser i virksomheden var betinget af, at konkurrenceklausulen kunne anses for at være gældende.

Vestre Landsrettens afgørelse

Vestre Landsret ophævede forbuddet. Landsretten anførte, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at lønmodtageren, der ved ansættelsen var 21 år og nyudannet og oprindelig blev ansat som kontorassistent med et arbejdsområde svarende til almindeligt kontorarbejde, ved denne ansættelse indtog en betroet stilling eller inden for kortere tid ville opnå en betroet stilling og derfor gyldigt kunne påtage sig en konkurrenceklausul

Herefter lagde landsretten som ubestridt til grund, at lønmodtageren senere under ansættelsen opnåede en særlig betroet stilling, i hvert fald da han blev forfremmet til keyaccountmanager og senere til eksportchef. Landsretten fandt imidlertid ikke, at arbejdsgiveren ved bevisførelsen havde godtgjort, at der i ansættelsesforholdet efterfølgende udtrykkeligt eller stiltiende var indgået en aftale om, at lønmodtageren i forbindelse med, at hans stilling skiftede indhold accepterede en konkurrenceklausul. Herefter kunne klausulen ikke tillægges retsvirkning og lønmodtagerens ansættelse ved en konkurrerende virksomhed stred derfor ikke mod fiskekonservesfabrikkens ret, hvorfor betingelsen for at nedlægge fogedforbud ikke var opfyldt.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Landsrettens afgørelse illustrerer, at en én gang ugyldig konkurrenceklausul ikke efterfølgende ”vågner op”, fordi der senere under ansættelsen kunne indgås en gyldig klausul. Dette vil kræve, at der er faste holdepunkter for, at der efterfølgende er indgået en ny konkurrenceklausul eller, at den oprindelige konkurrenceklausul er blevet vedstået på ny i form af en fornyet aftale/kontrakt herom. Der må i den forbindelse kræves sikre holdepunkter for en stiltiende aftale, og en sådan må efter Schebye Jacobsens opfattelse forudsætte, at lønmodtageren ved vedståelsen var bekendt med, at den oprindeligt vedtagne konkurrenceklausul var ugyldig.

Vestre Landsrets kendelse er fra 24. juni 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til advokat Tina Sejr Gad