Viden skal deles

Godtgørelse på 10.000 kr. for manglende ansættelsesbevis

Sagen, hvor Retten i Horsens tidligere udmålte en godtgørelse på 20.000 kr. efter den ny godtgørelsesbestemmelse i ansættelsesbevisloven, har nu været behandlet i Vestre Landsret.

Byretssagen er tidligere omtalt i nyhed af 11. april 2008, hvortil der henvises for en nærmere beskrivelse af sagens omstændigheder.

Vestre Landsrets afgørelse

Vestre Landsret indleder med at referere dele af forarbejderne til den ændrede godtgørelsesbestemmelse i ansættelsesbevisloven.

Herefter anfører landsretten, at lønmodtageren ikke havde modtaget et ansættelsesbevis, og at han en enkelt gang havde anmodet om at få et sådan. Landsretten nåede derfor frem til, at det manglende ansættelsesbevis havde haft konkret betydning for lønmodtageren, idet der først skete betaling af et pensionsbidrag efter, at dette krav var rejst overfor arbejdsgiveren.

Landsretten tiltrådte herefter byrettens afgørelse om, at der ikke forelå skærpende omstændigheder, hvorfor godtgørelsen maksimalt kunne udgøre et beløb svarende til 13 ugers løn.

Landsretten anførte herefter, at

”Der er efter forarbejderne til lov nr. 174 af 27. februar 2007 ikke i et tilfælde som det foreliggende grundlag for at fastsætte godtgørelsen til et beløb, der overstiger det niveau, der blev fastlagt ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1997, side 1702. Efter det, der er anført ovenfor om manglens karakter og konkrete betydning for lønmodtageren sammenholdt med hans indtægtsforhold, finder landsretten, at godtgørelsen passende kan fastsættes til 10.000 kr. ”

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen er bemærkelsesværdig derved, at det kun er den anden dom, vi har kendskab til, der er blevet afsagt af landsretterne, og som vedrører lov nr. 174 af 27. februar 2007 om ændring af godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevislovens § 6.

På trods af, at der i loven opereres med udmåling af godtgørelser i uger - hvilket også direkte fremgår af forarbejderne - udmåler landsretten en godtgørelse uden at angive denne i uger. Landsretten henviser dog til, at man har udmålt godtgørelsen med henvisning til lønmodtagerens indtægtsforhold, og udfra lønnen svarer godtgørelsen til ca. 2½ ugers løn.

Dermed er afgørelsen udmålingsmæssig på linje med Vestre Landsrets dom af 17. september 2008, hvor godtgørelsen blev udmålt til 9.000 kr. med angivelse af, at dette svarede til ca. 2 ugers løn.

Det er herudover værd at bemærke, at landsretten fremhæver, at det forhold, at lønmodtageren rejste sit krav på pension overfor arbejdsgiveren var tilstrækkeligt til, at den manglende underretning om lønmodtagerens pensionsforhold havde haft konkret betydning for lønmodtageren. Det på trods af, at arbejdsgiveren betalte pensionskravet umiddelbart efter kravet herom.

Vestre Landsretsdommen er afsagt den 1. december 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Thue Hessellund