Viden skal deles

Godtgørelse på 4 ugers løn for mangelfuldt ansættelsesbevis samt to andre afgørelser om spørgsmålet

Retten i Kolding har udmålt en godtgørelse på 4 ugers løn svarende til kr. 35.946,92 for mangelfuldt ansættelsesbevis efter den ny godtgørelsesbestemmelse i ansættelsesbevisloven.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagen omstændigheder

Lønmodtageren blev den 1. januar 1999 ansat hos arbejdsgiveren som AD-assistent og fik samtidig udleveret en ansættelseskontrakt.

Efterfølgende blev lønmodtageren forfremmet til artdirector og fik i den forbindelse en lønforhøjelse. Der blev ikke ændret på vilkårene i ansættelseskontrakten.

I ansættelseskontrakten var blandt andet anført i pkt. 12.6, at

”Ansættelsesaftalen vedkommer kun medarbejderen og selskabets direktion.”

Den 8. februar 2007 blev lønmodtageren opsagt, og den 9. februar 2007 blev lønmodtageren bortvist.

Under den efterfølgende retssag om bortvisningens og opsigelsens berettigelse blev der også rejst krav om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Det blev anført, at ansættelsesbeviset var mangelfuldt for så vidt angik stillingsbetegnelse og lønforhold. Derudover blev det anført, at ansættelsesaftalens pkt. 12.6 var stridende mod ligelønslovens § 2a, stk.1, hvorefter ”en lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan videregives til enhver.”

Retten i Koldings dom

Efter at byretten havde fastslået, at den skete bortvisning var uberettiget, og at opsigelsen såvel forud for bortvisningen som den i bortvisningen liggende opsigelse ikke var rimeligt begrundet i hverken arbejdsgiverens eller lønmodtagerens forhold, fastslog retten, at den foreliggende ansættelseskontrakt var mangelfuld.

Præmisserne herfor er sålydende:

”Efter ordlyden af den ansættelseskontrakt der var gældende for lønmodtagerens ansættelsesforhold på tidspunktet for lønmodtagerens fratræden mangler der oplysning om stillingsbetegnelse og løn, men, disse forhold har ikke (vores fremhævning) haft betydning for nærværende sag. Efter ordlyden af ansættelseskontraktens pkt. 12.6 er denne bestemmelse i strid med ligelønslovens § 2a. Dette skal der lægges vægt på ved vurderingen af, hvilken godtgørelse, der kan fastsættes som følge af mangelfuldt ansættelsesbevis, men efter de foreliggende oplysninger har dette forhold ikke (vores fremhævning) haft betydning for nærværende sag. Efter en samlet vurdering fastsættes godtgørelsen efter ansættelsesbevislovens § 6 herefter til kr. 35.946,92 svarende til 4 ugers løn.”

Schebye Jacobsens bemærkninger

Som det fremgår af præmisserne, lægger dommen til grund, at de påberåbte mangler ikke har haft betydning for den konkrete sag.

De påberåbte mangler vedrørende stillingsbetegnelse og løn, må isoleret set anses for at være af mindre betydning. I modsætning til bestemmelsen om, at ”ansættelsesaftalen vedkommer kun medarbejderen og selskabets direktion”, der må anses for at være i strid med ligelønslovens § 2a. Her angives det særskilt i dommen, at dette skal tillægges betydning ved vurderingen af, hvilken godtgørelse, der kan fastsættes efter ansættelsesbevisloven.

Årsagen hertil er givet vis, at den anførte formulering er en ugyldig bestemmelse, der strider imod præceptiv lønmodtagerbeskyttelseslovgivning, hvilket i sig selv er en skærpende og graverende omstændighed.

Selvom formuleringen ikke konkret havde givet anledning til tvist eller haft betydning for sagen i øvrigt, må formuleringen anses som et bevidst forsøg på at omgå præceptive lønmodtagerrettigheder, hvilket taler for, at der bør udmåles en forholdsvis høj godtgørelse.

Dette er også i tråd med en tidligere afsagt Vestre Landsretsdom af 21. marts 2003, hvor landsretten fandt, at der i en kontrakt med et ugyldigt opsigelsesvilkår, der stred mod funktionærlovens præceptive opsigelsesregler, skulle tilkendes kr. 10.000,00 (1997-niveau) uagtet, at vilkåret ikke konkret havde givet anledning til tvist i sagen.

Det er glædeligt, at der nu foreligger afgørelser, der udmåler godtgørelsen for et mangelfuldt ansættelsesbevis udfra den konkrete ansattes lønniveau, og således må anses for at være i tråd med lovens ordlyd, der opererer med udmåling af godtgørelsen i uger.

Når der henses til, at det i præmisserne fremhæves, at de anførte mangler ikke konkret havde haft betydning for sagen, må det antages, at en godtgørelse i tilfælde, hvor en mangel har haft konkret betydning og i øvrigt må anses for at være i strid med præceptiv lovgivning, skal ligge væsentlig højere end de anførte 4 ugers løn.

Der er derfor håb om, at domstolene nu er begyndt i højere grad af lægge vægt på sagens konkrete omstændigheder i relation til fastsættelse af godtgørelsesniveauet, således at der i overensstemmelse med lovens bemærkninger fremover vil blive tilkendt godtgørelser inden for hele godtgørelsesrammen.

Dommen fra Retten i Kolding er afsagt den 9. maj 2008, men blev procederet den 1. april 2008 og således før afgørelsen fra Retten i Horsens (tidligere omtalt i nyhed af 11. april 2008) blev kendt. Dommen er anket af arbejdsgiveren til landsretten.

***

Den 7. april 2008 afsagde Retten i Esbjerg en dom også vedrørende den ny godtgørelsesbestemmelse i ansættelsesbevisloven. Denne sag var også anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagen omhandlede en lønmodtager, der havde et ansættelsesbevis, hvoraf det fremgik, at hun havde krav på feriefridage. Det fremgik dog ikke, hvordan feriefridagene blev optjent. Der opstod herefter tvist om lønmodtagerens ret til feriefridagene, hvorfor HK anlagde en sag om betaling af feriefridage samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Retten nåede frem til, at ansættelsesbeviset var mangelfuldt, og at manglen havde medført tvisten. Herefter udmålte retten en godtgørelse på 2 ugers løn svarende til kr. 5.051,20. Retten bemærkede, at størrelsen af godtgørelsen blev fastsat ud fra manglens karakter, hvordan manglen var opstået, manglens betydning for lønmodtageren samt værdien af manglen for lønmodtageren. Sagen er af HK anket til Vestre Landsret.

***

Endelig har Retten i Horsens den 23. april 2008 afsagt endnu en dom om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Under denne sag havde lønmodtageren slet ikke modtaget noget ansættelsesbevis og havde flere gange rykket herfor.

Retten tilkendegav, at det manglende ansættelsesbevis havde givet anledning til usikkerhed om ansættelsesforholdet, herunder væsentlige forhold som jobkategori, ret til betalt ferie, opsigelsesvarsler og lønnen samt, at dette havde haft konkret betydning for lønmodtageren. Godtgørelsen blev herefter fastsat til kr. 25.000,-.

***

De omtalte domme kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Carina Guldberg Jensen

Spørgsmål til godtgørelsesniveauet efter ansættelsesbevisloven kan rettes til advokat Thue Hessellund