Viden skal deles

Godtgørelse på 6 måneders løn til gravid medarbejder, der ikke fik tilbud om ansættelse hos erhverver, der fortsatte en virksomhed efter konkurs

 Vestre Landsret har fastslået, at det var en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2, at en medarbejder ikke blev tilbudt en stilling hos erhverver af en virksomhed, hvor medarbejderen havde været ansat, og som nu var gået konkurs.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Sagen drejede sig om, hvorvidt en erhverver af en virksomhed efter en konkurs var forpligtet til at tilbyde en tidligere medarbejder en anden stilling i den fortsættende virksomhed.

Den pågældende medarbejder havde 1 års anciennitet og blev sammen med samtlige andre medarbejdere opsagt i forbindelse overdragers konkurs. Medarbejderen var på opsigelsestidspunktet sygemeldt pga. graviditetsbetinget sygdom. Efterfølgende overtog erhverver stort set hele den konkursramte virksomhed samt hovedparten af medarbejderne.

Senere nyansatte erhverver en medarbejder i en anden stilling end den, den gravide medarbejder havde bestridt. Den nye stilling var en stilling som marketingsassistent. Medarbejderen havde fungeret som redaktionssekretær i det konkursramte selskab, men havde på baggrund af tidligere erhvervserfaring stort kendskab til marketingsopgaver.

Byretten lagde til grund, at erhverver ikke var forpligtet til at kontakte medarbejderen vedrørende stillingen, idet der var tale om en anden stilling end den, hun hidtil havde bestridt. Byretten lagde endvidere til grund, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden efter ligebehandlingslovens § 16a, fordi erhververs ledelse havde påberåbt sig slet ikke at have haft medarbejderen i tankerne ved besættelsen af den nye stilling. Byretten tillagde det også betydning, at erhverver havde henvist til, hvordan man i øvrigt både hos erhverver og i det nu konkursramte selskab havde haft mange gravide medarbejdere ansat.

Vestre Landsrets afgørelse

Vestre Landsret lagde til grund, at medarbejderen havde kvalifikationerne til at kunne bestride den stilling som marketingassistent, der blev oprettet hos erhverver, og som i et par måneder før konkursen havde været ledig. Dette lagde landsretten bl.a. til grund på baggrund af en skrivelse fra erhververs direktør (der også havde været direktør i det konkursramte selskab) til Schebye Jacobsen, hvoraf fremgik, at det ville have været oplagt at besætte stillingen med medarbejderen (hvis de havde kendt hendes kvalifikationer og i øvrigt vidst, at hun var interesseret).

Med henvisning til ligebehandlingslovens § 16a fandt landsrettens herefter, at der var påvist sådanne faktiske omstændigheder, at bevisbyrden i sagen påhvilede erhverver.

Landsretten tilkendegav derpå, at erhverver ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Landsretten bemærkede, at det ikke kunne tillægges afgørende betydning, at stillingen som marketingsassistent havde en anden karakter end den, medarbejderen tidligere havde bestridt, og at hun, da stillingen kort efter overtagelsen blev annonceret, ikke søgte denne.

Herefter tilkendte landsretten en godtgørelse svarende til 6 måneders løn eller i alt kr. 147.000,00.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Det er værd at bemærke sig, at landsretten ikke tillægger det afgørende betydning for vurderingen af, om erhverver har løftet bevisbyrden efter ligebehandlingslovens § 16a, at der var tale om en stilling af en anden karakter end den, medarbejderen hidtil havde bestridt. Dermed tilsidesætter landsretten byrettens bemærkning om, at man som arbejdsgiver bevidst kan holde sig i god tro ved at henvise til, at man slet ikke har haft den pågældende medarbejder i tankerne ved besættelsen af den nye stilling.

Det er ligeledes værd at notere sig, at landsretten heller ikke tillægger det betydning, om medarbejderen selv aktivt har søgt den pågældende stilling.

Endelig er godtgørelsen blandt en af de allerhøjeste, der er tilkendt i en sag, der vedrører overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2, jf. § 14.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 26. maj 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Carina Guldberg Jensen

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen