Viden skal deles

Leder havde ret til tilsagnspension

Retten i Næstved ændrede en afgørelse fra de finansielle tilsynsmyndigheder om retten til pension.

Sagen var anlagt af Ledernes Hovedorganisation på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Sagen drejede sig om, hvorvidt en arbejdsleder ved et bryggeri var berettiget til pension fra en tilskudsfond for funktionærer.

Tilskudsfonden ydede tilskud til alderspension, således at medarbejderens egen pensionsordning plus tilskuddet gav minimum 60 % af medarbejderens gage på pensioneringstidspunktet. Tilskudsfonden ydede endvidere tilskud til førtidspension og enkepension.

Finanstilsynet fandt, at disse tilsagnsydelser var at betragte som egentlige pensionstilsagn og pålagde bryggeriet at foretage forsikringsmæssig afdækning. Afgørelsen blev indbragt for Erhvervsankenævnet, der den 5. april 2004 i store træk stadfæstede afdækningspålægget.

Under sagen for Erhvervsankenævnet blev der taget stilling til, hvilke medarbejdere der var omfattet af tilsagnet. Bryggeriet oplyste i den forbindelse, at medarbejdere, der var ansat efter januar 1987, ikke havde modtaget noget tilsagn fra tilskudsfonden, da reglerne for tildeling m.v. kun havde været omtalt før dette tidspunkt. Ud fra disse oplysninger pålagde Erhvervsankenævnet kun afdækning i forhold til medarbejdere ansat før januar 1987.

Lederen var ansat i 1988. Under den efterfølgende retssag anførte lederen, at han havde samme forventning om at modtage ydelser fra tilskudsfonden som de medarbejdere, der var ansat før januar 1987. Dette gav retten medhold i og pålagde bryggeriet at anerkende pligten til at yde lederen alderspension, førtidspension og enkepension.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelser fra de finansielle tilsynsmyndigheder træffes på grundlag af oplysninger, som modtages fra virksomheden. Da medarbejderne ikke er part i tilsynssagerne, er oplysningsproceduren i sagerne ikke suppleret med en indhentelse af bemærkninger fra medarbejderne.

Hvis medarbejderne derfor er af den opfattelse, at der er lagt forkerte eller mangelfulde oplysninger til grund for afgørelsen, er de henvist til at indbringe sagerne for domstolene, hvilket dommen er et eksempel på.

Retten i Næstveds dom er afsagt den 21. maj 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Carina Guldberg Jensen

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen