Viden skal deles

Lønmodtager tilkendt 2 godtgørelser efter ansættelsesbevisloven på hver kr. 20.000

Retten i Randers har udmålt 2 godtgørelser på kr. 20.000 i forbindelse med, at en lønmodtager hverken før eller efter en virksomhedsoverdragelse fik udleveret et ansættelsesbevis.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren blev ansat hos en transportør som natchauffør i forbindelse med aviskørsel. Lønmodtageren blev oprindeligt ansat med tilskud fra kommunen, men overgik senere til en fast ansættelse uden tilskud.

Lønmodtageren modtog på intet tidspunkt et ansættelsesbevis eller noget andet på skrift ud over tilskudspapirerne fra kommunen.

Transportøren var på grund af dårlig ryg nødt til at gå på pension og overlod i denne forbindelse virksomheden til sin hustru.

Ansættelsesforholdet med lønmodtageren fortsatte uændret, og lønmodtageren fik heller ikke i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen udleveret et ansættelsesbevis.

I forbindelse med en opstået uenighed om betaling af feriegodtgørelse rejste lønmodtageren krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven over for både transportøren og dennes hustru. De rejste godtgørelseskrav udgjorde 13 ugers løn i forhold til begge arbejdsgivere.

Afgørelsen fra Retten i Randers

Indledningsvis fastslog byretten, at ansættelsesforholdet var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven således, at hustruen i det hele hæftede for lønmodtagerens krav.

I forhold til ansættelsesbeviset lagde retten til grund, at lønmodtageren hverken fik et ansættelsesbevis hos transportøren eller senere hos dennes hustru. Byretten anfører herefter, at

”… da sagsøgers ansættelse hos henholdsvis sagsøgte 2 og sagsøgte 1 findes at burde vurderes som selvstændige ansættelsesforhold, tilkommer der sagsøger en godtgørelse, der passende kan fastsættes til 20.000 kr. pr. ansættelsesforhold.”

Som begrundelse for godtgørelsens størrelse anfører byretten, at de manglende oplysninger om bl.a. feriepenge, overarbejdsbetaling/afspadsering, opsigelsesvarsel eller overenskomst samt funktionærstatus var væsentlige. De manglende oplysninger herom havde givet anledning til usikkerhed om ansættelsesforholdet og dermed haft konkret betydning for lønmodtageren.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Godtgørelsesniveauet på kr. 20.000 er i overensstemmelse med niveauet udmålt af Retten i Horsens i to tidligere afgørelser (nyhed af 11. april og 26. maj 2008).

Som i dommene fra Horsens har byretten valgt en udmåling af et beløb, der - tilsyneladende - er uden sammenhæng med den konkrete lønmodtagers lønniveau. Dommene har på dette punkt fastholdt tidligere praksis fra før lovændringen.

Herudover er det bemærkelsesværdigt, at byretten udmåler 2 godtgørelser i sagen.

Begrundelsen for denne udmåling synes ikke oplagt rigtig, idet konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse er, at alle rettigheder og pligter overgår fra overdrager til erhverver, herunder et eventuelt krav efter ansættelsesbevisloven.

Skal dommen derfor give mening, må den forstås således, at byretten har vurderet, at der foreligger 2 særskilte overtrædelser af ansættelsesbevisloven, der skal sanktioneres hver for sig.

Schebye Jacobsen er bekendt med, at der verserer sager, hvor det fra lønmodtagerside anføres, at f.eks. et mangelfuldt ansættelsesbevis og en efterfølgende manglende underretning om ændringer i ansættelsesforholdet er to særskilte overtrædelser, der skal udløse en godtgørelse hver især.

Retten i Randers’ dom er afsagt den 27. maj 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Dommen er anket til Vestre Landsret

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Thue Hessellund