Viden skal deles

Lønmodtager tilkendt godtgørelse på 9 måneders løn på grund af aldersdiskrimination

Københavns byret har udmålt en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven til en medarbejder, der blev opsagt, fordi hun var fyldt 65 år.

Sagen var rejst af HK på vegne af et medlem.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren var ansat i en fagforening. Af en personalehåndbog, som lønmodtagerens ansættelsesbrev henviste til, fremgik det blandt andet, at pensionsalderen fulgte gældende lov om folkepension, og at fratræden skete ved udgangen af den måned, hvori lønmodtageren fyldte 67 år.

Lønmodtageren, der havde været ansat siden juli 1986, blev opsagt den 19. maj 2005 med henvisning til sin 65 års fødselsdag den 18. juli 2005, hvor hun skulle fratræde i henhold til den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst. Samtidig blev lønmodtageren tilbudt et vikariat frem til udgangen af 2005.

Lønmodtageren, der ikke ønskede at acceptere vikariatet, rejste herefter krav om godtgørelse med henvisning til, at hun var blevet aldersdiskrimineret.

Under sagen blev det fra arbejdsgiverens side blandt andet anført, at det var aftalt såvel kollektivt som individuelt, at lønmodtageren skulle fratræde sin stilling, når hun fyldte 65 år, idet bestemmelsen i personalehåndbogen om fratræden skulle forstås som en henvisning til den folkepensionsalder, der var gældende på opsigelsestidspunktet.

Dom fra Københavns Byret

Indledningsvis fastslog byretten, at den bestemmelse i personalehåndbogen, som arbejdsgiveren påberåbte sig til støtte for, at der kunne ske opsigelse alene med henvisning til lønmodtagerens alder, omhandlede en 67 års grænse. Allerede derfor fandt retten, at opsigelsen alene med henvisning til, at lønmodtageren var fyldt 65 år, var i strid med forskelsbehandlingsloven. Byretten fandt ikke, at resultatet kunne være anderledes, selvom der i samme bestemmelse i personalehåndbogen var henvist til, at pensionsalderen fulgte gældende lov om folkepension.

Dernæst lagde byretten til grund, at det ansættelsesforhold, der blev tilbudt lønmodtageren efter det fyldte 65 år, gav hende en væsentlig ringere retsstilling, hvorfor der var tale om en reel forskelsbehandling, da lønmodtageren blev opsagt og tilbudt genansættelse i et tidsbegrænset vikariat.

Godtgørelsen i henhold til forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 2 blev herefter fastsat til et beløb på 9 måneders løn på baggrund af lønmodtagerens anciennitet ved opsigelsen.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen er efter vores kendskab den første afgørelse, hvor lønmodtageren får medhold i at være blevet aldersdiskrimineret. Til forskel fra de andre sager, der er set, er denne sag ”ren” forstået på den måde, at der ikke var andre begrundelser for opsigelsen end netop lønmodtagerens alder.

Godtgørelsesniveauet på 9 måneder ligger tæt op af ligebehandlingslovens godtgørelsesniveau.

Københavns Byrets dom er afsagt den 19. september 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergård