Viden skal deles

Luftkaptajner og co-piloter ikke omfattet af funktionærloven

Østre Landsret har afsagt en dom om funktionærstatus for luftkaptajner og co-piloter i forbindelse med mulig dækning af lønkrav mm. hos Lønmodtagernes Garantifond.

Sagens omstændigheder

To luftkaptajner og en co-pilot var ansat i flyselskabet Mukair A/S, der gik konkurs. De tre ansatte anmeldte deres tilgodehavender overfor Lønmodtagernes Garantifond, herunder et krav på tre måneders minimalerstatning. Dette afviste Lønmodtagernes Garantifond under henvisning til, at de tre ansattes arbejde ikke kunne henføres under funktionærloven.

Under en efterfølgende retssag anførte luftkaptajnerne og co-piloten, at pilotarbejdet måtte anses for teknisk bistandsydelse efter funktionærlovens § 1, stk. 1, litra b. Og at luftkaptajnerne og co-pilotens arbejde herudover bestod i at lede og føre tilsyn med kabinepersonalet, og derfor var omfattet af funktionærlovens § 1, stk. 1, litra c.

Østre Landsrets afgørelse

Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse. Landsretten lagde vægt på, at pilotarbejdet i det væsentlige bestod i at betjene flyene og varetage de hermed forbundne funktioner, og derfor ikke udgjorde teknisk bistandsydelse. Landsretten lagde ved bedømmelsen af ledelsesbeføjelserne vægt på, at luftkaptajnerne og co-piloten til dels udførte fragtflyvning, hvor der ikke er kabinepersonale samt passagerflyvninger med få passagerer, hvor besætningen typisk var en eller to stewardesser. Under disse omstændigheder fandtes ledelses- og tilsynsopgaverne heller ikke at kunne bringe ansættelsesforholdet ind under funktionærloven.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Landsrettens bedømmelse af, om pilotarbejde kan henføres til funktionærloven som teknisk bistandsydelse eller arbejde, der kan sidestille hermed, er i strid med tidligere praksis, jf. U2000.1909Ø.

På baggrund af den usikkerhed der hermed er skabt på området, vil det derfor efter Schebye Jacobsens opfattelse være ønskeligt, om Højesteret fik mulighed for at bedømme spørgsmålet.

Schebye Jacobsen førte ikke sagen for lønmodtagerne.

Østre Landsrets dom er afsagt den 26. februar 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Carina Jensen

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen