Viden skal deles

OK at sige ”åh, hold da kæft” til chefen

Vestre Landsret har fastslået, at det i en given situation var berettiget at sige ”åh, hold da kæft” til chefen i kollegernes påhør.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Medarbejderen, der havde godt 1½ års anciennitet i et fleksjob, fik i lighed med kollegerne på arbejdspladsen et weekendophold på et feriecenter i julegave.

Det pågældende weekendophold skulle holdes sammen med kollegerne og chefen.

Chefen havde udstukket retningslinierne for, hvem der skulle tage sig af forskellige praktiske opgaver under weekendopholdet, hvilke praktiske arbejdsopgaver medarbejderen påtog sig.

Medarbejderen var kæreste og samlever med direktørens fætter. Fætteren arbejdede ligeledes i det pågældende firma.

Under weekendopholdet fandt der en drøftelse sted mellem samleveren og en af kollegerne, som afstedkom en dårlig stemning. Dagen efter, om søndagen, kørte medarbejderen og samleveren hjem tidligt om morgenen før de andre. Medarbejderen tilkendegav, at chefen var oplyst herom, idet hun skulle hjem for at afholde sin søns 10 års fødselsdag den pågældende dag.

Ugen efter weekendopholdet og efter, at medarbejderens samlever i øvrigt havde sagt undskyld for sin opførsel til den kollega, som han havde haft en disput med, blev medarbejderen af chefen anmodet om at deltage i et møde alene med deltagelse af de to.

Der var en meget forskellig opfattelse af, hvad der foregik under det pågældende møde, men det var chefens opfattelse, at medarbejderen havde slået hånden i bordet, hvorimod det var medarbejderens opfattelse, at chefen anvendte en grov tone under samtalen.

Der var uenighed om, hvorvidt mødet var afsluttet, da medarbejderen forlod mødelokalet, men da hun gik ud i forkontoret fulgte chefen efter og oplyste om, at mødet ikke var afsluttet, hvortil medarbejderen angiveligt skulle have sagt ”åh, hold da kæft” til chefen i påhør af nogle af kollegerne på arbejdspladsen.

Herefter gik medarbejderen hjem, og der var uenighed om, hvorvidt dette var sket ved arbejdstids ophør eller ej.

Dagen efter ønskede chefen genoptagelse af drøftelserne, og medarbejderen anmodede nu om, at hendes faglige organisation deltog i de videre drøftelser med chefen.

Da HK ikke kunne deltage den pågældende dag - hvilket medarbejderen meddelte chefen - blev hun herefter opsagt. Det var chefens oplysning under sagen, at det ikke alene var forholdene fra den pågældende weekendtur, der var til drøftelse, men ligeledes arbejdsrelaterede forhold.

Byretten lagde til grund, at det var sagligt begrundet at afskedige medarbejderen på grund af lydighedsnægtelse.

Vestre Landsrets afgørelse

Vestre Landsret lagde efter bevisførelsen til grund, at medarbejderen under den første samtale med chefen blev bebrejdet sin opførsel under weekendturen. Det var ikke på baggrund af bevisførelsen godtgjort, at der var noget at bebrejde medarbejderen, og hun havde derfor under samtalen med rette kunnet føle sig krænket over bebrejdelserne.

Da samtalen ikke blev overhørt af andre, kunne det ikke afvises, at også chefen, som forklaret af medarbejderen, havde anvendt en grov tone under samtalen. Selvom det efter bevisførelsen måtte anses for godtgjort, at medarbejderen efter at være kommet ud fra mødelokalet i andres påhør sagde ”åh, hold da kæft” til chefen, fandtes denne bemærkning herefter ikke at overskride grænsen for det acceptable, selvom vedkommende var virksomhedens direktør.

Efter de afgivne forklaringer var der heller ikke grundlag for at antage, at medarbejderen, da hun efter det første møde, gik hjem, fik ordre om at blive, og hun havde derfor ikke ved denne lejlighed gjort sig skyldig i lydighedsnægtelse.

Eftersom chefen forklarede, at han accepterede, at medarbejderen dagen efter ringede til bl.a. fagforeningen for at få en besidder med til mødet, og eftersom han ikke fastholdt, at mødet, uagtet at HK ikke kunne deltage, alligevel skulle finde sted den pågældende dag, fandtes medarbejderen heller ikke skyldig i lydighedsnægtelse denne dag, hvorfor virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af medarbejderen var sagligt begrundet.

Der udmåltes en godtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2b svarende til 1 måneds løn.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Landsrettens afgørelse er i tråd med hidtidig retspraksis om, at en medarbejder er berettiget til at anvende et endog relativt groft og udsædvanligt sprogbrug i en situation, hvor man uforskyldt måtte være blevet provokeret hertil.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 6. oktober 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen