Viden skal deles

Optjening af ferie med løn under barselsorlov, hvor lønmodtageren modtog barselsdagpenge

En lønmodtager optjente ret til ferie med løn under sidste del af barselsorloven, hvor hun modtog barselsdagpenge men samtidig pensionsbidrag fra arbejdsgiveren

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren holdt barselsorlov i løbet af 2005 fra sit job som ungdomsrådgiver i en bank. Lønmodtageren fik fuld løn efter den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst i 14 uger efter fødslen.

Efter overenskomsten kunne lønmodtageren vælge at opretholde pensionsindbetalingerne i den orlovsperiode efter ligebehandlingsloven, hvor arbejdsgiveren ikke længere betalte fuld løn. I denne periode skulle lønmodtageren fortsætte med at indbetale sit pensionsbidrag, hvorefter arbejdsgiveren var forpligtet til også at fortsætte sine indbetalinger.

I den sidste del af barslen fik lønmodtageren ikke løn fra arbejdsgiveren, men alene barselsdagpenge. Samtidig valgte lønmodtageren at opretholde pensionsindbetalingerne sådan, at banken i hele orlovsperioden indbetalte arbejdsgiverandelen af pensionen.

Efter orloven opstod spørgsmålet om, hvorvidt denne pensionsindbetaling kunne anses for betaling af løn efter ferielovens § 7, stk.2, nr.2, idet dette ville betyde, at lønmodtageren optjente ret til ferie med løn også i periode, hvor lønmodtageren kun fik barselsdagpenge.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten anførte, at arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag er en så sædvanlig og naturlig del af det samlede vederlag, at det må antages at indgå i lønmodtagerens løn. Dette gælder også selvom pensionsbetalingen er sket under barsel.

Retten fandt videre, at det ikke kunne tillægges nogen selvstændig betydning, at pensionsbetaling under barsel ikke sker som honorering af en konkret ydet arbejdsindsats.

Herefter konkluderede Sø- og Handelsretten, at arbejdsgiverens pensionsbetalingen måtte anses som en lønandel, hvilket har den konsekvens, at lønmodtageren optjente ret til betalt ferie i den periode, hvor betalingerne fandt sted. 

Schebye Jacobsens bemærkninger

Sø- og Handelsrettens dom er interessant, idet den yderligere definerer afgrænsningen af begrebet ”løn” i ferielovens § 7, særligt i forhold til begrebet ”delvis løn”.

Overordnet set må det konkluderes, at begrebet skal fortolkes bredt, hvorfor heller ikke arbejdsgiversidens synspunkter om formålet med overenskomsten blev taget til følge.

Arbejdsgiveren mente ikke, at den indgåede overenskomst på noget tidspunkt havde haft til hensigt at ændre de ferielovsmæssige reguleringer, men udelukkende løse problemet med især kvinders stadig større huller i pensionsindbetalingen på grund af barsel.

Afgørelsen er bemærkelsesværdig idet den fastslår, at lønmodtageren optjener ret til ferie med fuld løn på baggrund af arbejdsgiverens betaling af pensionsbidrag. Såfremt lønmodtageren derimod skulle vælge at fratræde, skal feriegodtgørelsen imidlertid alene beregnes som 12½ % af lønmodtagerens pensionsbidrag, idet ferieloven fastslår, at der ikke skal beregnes feriegodtgørelse af arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Sø- og Handelsrettens dom er afsagt den 19. maj 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen