Viden skal deles

Tilkendt bod kunne videregives til medlemmerne skattefrit

Sagen drejede sig om de skattemæssige konsekvenser, hvis et forbund, der af Arbejdsretten var blevet tilkendt en bod for arbejdsgiverens mangelfulde ansættelsesbeviser, fordelte og videresendte denne til de pågældende medarbejdere.

Sagens omstændigheder

Overenskomsten mellem EBA og Dansk El-Forbund implementerede direktivet om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Arbejdsgivervirksomheden forbrød sig mod oplysningspligten for 261 medarbejdere, der var medlem af Dansk El-Forbund.

Arbejdsretten pålagde arbejdsgiveren at betale en bod til Dansk El-Forbund på 1 mio. kr. Boden var fastsat som summen af de godtgørelser, enkelte forseelser ville have resulteret i, hvis de var blevet bedømt efter ansættelsesbevisloven.

Retsteorien har antaget, at en bod, som tilfalder lønmodtagerens faglige organisation for brud på en overenskomst, der gennemfører direktivet om ansættelsesbeviser, og som organisationen efterfølgende videregiver til medlemmet, er skattepligtig for lønmodtageren, jf. Peter Herskind, Lov om Ansættelsesbeviser, 2. udg., side 89.

Sagen blev derfor forelagt SKAT med anmodning om en bindende forhåndsbesked vedrørende den skattemæssige behandling i tilfælde af, at boden blev fordelt og videresendt til medlemmerne.

Forhåndsbeskeden slår fast, at beløbet skattefrit kan videresendes til medlemmerne, idet det ikke er afgørende, om godtgørelsen tilkendes efter lov eller overenskomst, og idet der ikke var grundlag for at antage, at godtgørelsen dækkede andre forhold end overtrædelse af direktivet om ansættelsesbeviser.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Det skatteretlige udgangspunkt er, at et beløb, som tilkommer et forbund, ikke skattefrit kan videresendes til medlemmet. I en situationen, hvor boden reelt dækker over et beløb til medlemmet, viser forhåndsbeskeden, at man kan se bort fra formueovergangen fra forbund til medlem og beskatte beløbet, som om dette var udbetalt direkte til lønmodtageren.

I og med at en godtgørelse af den omhandlede karakter er skattefri for lønmodtagerne, hvis beløbet udbetales direkte til disse, blev dette tilsvarende resultatet for det videresendte beløb til medlemmerne.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen