Viden skal deles

Vestre Landsret udmåler en godtgørelse svarende til ca. 2 ugers løn efter ansættelsesbevisloven

Vestre Landsret har udmålt en godtgørelse på kr. 9.000,00 svarende til ca. 2 ugers løn for fejlagtig angivelse af arbejdsgiver i et ansættelsesbevis.

 Dommen er den første landsretsdom om udmåling af godtgørelse efter de nye regler og var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren blev ansat hos en ejendomsmægler som sagsbehandler/kontorassistent den 1. august 2006.

Den 12. oktober 2006 blev lønmodtageren opsagt, idet der ifølge arbejdsgiveren var en for lille sagstilgang. Kort tid forud for opsigelsen havde lønmodtageren meddelt arbejdsgiveren, at hun var gravid.

Sagen vedrørte herefter spørgsmålet om, hvorvidt lønmodtageren havde krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven, og om arbejdsgiveren havde overtrådt ansættelsesbevisloven, da ansættelsesbeviset indeholdt mangelfulde oplysninger om, hvem der var arbejdsgiver.

Således fremgik det af ansættelsesbeviset indledningsvis, at arbejdsgiver var DanBolig Ry ApS ved statsaut. ejendomsmægler X.

Længere nede i ansættelsesbeviset var det under tiltrædelsestidspunkt og arbejdssted oplyst, at lønmodtageren skulle tiltræde hos DanBolig Skanderborg ApS. Lønsedlerne var udstedt af DanBolig Skanderborg, Ry afdelingen uden oplysning om CVR nummer. Af brevpapiret, hvorved lønmodtageren blev opsagt, fremgik det, at afsenderen var DanBolig Ry v/X, og overskriften på opsigelsesskrivelsen lød ”vedrørende ansættelse hos DanBolig Ry”.

Der blev udtaget stævning mod DanBolig Ry ApS med krav om godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven og lov om ansættelsesbeviser.

I svarskriftet blev det anført, at rette sagsøgte var DanBolig Skanderborg ApS.

Stort set hele skriftvekslingen for byretten gik herefter ud på at få afklaret, hvem der var rette sagsøgte i sagen og på, at arbejdsgiveren fremlagde dokumentation herfor, herunder hvem der havde indeholdt A-skat for lønmodtageren.

I det afsluttende processkrift for byretten blev sagsøgte herefter rettet til at være DanBolig Skanderborg ApS.

For byretten blev der tilkendt en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven svarende til 6 måneders løn samt en godtgørelse for overtrædelse af lov om ansættelsesbeviser på kr. 1.000,00 under henvisning til, at manglen ikke havde haft konkret betydning for lønmodtageren, ligesom der forelå undskyldende omstændigheder.

Landsretten stadfæstede resultatet for så vidt angik kravet om godtgørelse efter ligebehandlingsloven og udmålte en godtgørelse for overtrædelse af lov om ansættelsesbeviser på yderligere kr. 8.000,00, dvs. i alt kr. 9.000,00 svarende til ca. 2 ugers løn.

Vestre Landsrets afgørelse

Som begrundelse for resultatet fastslog Vestre Landsret, at lønmodtagerens arbejdsgiver i ansættelsesbeviset fejlagtigt var angivet som DanBolig Ry ApS, hvilket ansås som en tilsidesættelse af ansættelsesbevislovens § 2, stk. 2, nr. 1. Den mangelfulde oplysning om arbejdsgivers identitet betød, at lønmodtageren fejlagtigt rettede sit krav mod det angivne selskab, ligesom hun efterfølgende fejlagtigt indgav stævning mod dette selskab.

Manglen - der ikke kunne karakteriseres som undskyldelig - havde derfor haft konkret og væsentlig betydning for lønmodtageren i forbindelse med ophøret af hendes ansættelsesforhold. ”Herefter og under hensyn til den generelle justering i nedadgående retning, men også nuancering der er tilstræbt ved lov nr. 174 af 27. februar 2007, af godtgørelsesniveauet i forhold til det niveau, der blev fastlagt ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1997, side 1702, fastsatte landsretten godtgørelsen efter ansættelsesbevislovens § 6, stk. 1, 2. pkt. til kr. 9.000,00.”

Schebye Jacobsens bemærkninger

Det kan konstateres, at landsretten udmåler en godtgørelse på et niveau, der såvel i beløb som i udmåling af uger ligger på et lavere niveau end den praksis, der indtil videre har udviklet sig i byretterne. Det er dog værd at bemærke, at landsretten sammenholder godtgørelsens størrelse med den konkrete lønmodtagers ugeløn.

Når det på den ene side konstateres, at den pågældende mangel har haft væsentlig betydning for lønmodtageren, og ikke kan karakteriseres som undskyldelig, ligger udmålingen af godtgørelsen efter Schebye Jacobsens opfattelse imidlertid på et for lavt niveau sammenholdt med det faktum, at man jo netop ved lovændringen fastlagde godtgørelsesniveauet på op til 13 uger for præcis denne type overtrædelse.

Der er indgivet en ansøgning om 3. instansbevilling i sagen.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 17. september 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen