Viden skal deles

Elevers ret til betalt ferie

En elev var i skolepraktik fra 1. oktober 2003 til 31. marts 2005. Den resterende del af uddannelsesforløbet fra 1. april til 30. september 2005 blev færdiggjort i en supermarkedskæde. Eleven afholdt 3 ugers ferie i august 2005 og krævede løn under ferie under henvisning til ferielovens § 9, stk. 1, der har ordlyden:

”Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår efter, at ansættelsesforholdet er begyndt….”

Arbejdsgiveren gjorde under henvisning til en vejledende udtalelse fra Arbejdsdirektoratets Feriekontor og Undervisningsministeriets håndbog ”Skolepraktik i erhvervsuddannelserne” gældende, at retten til betalt ferie forudsatte, at ansættelsesforholdet dækkede hele det pågældende ferieår. Da eleven kun var ansat i 6 måneder, var der derfor ikke efter arbejdsgiverens opfattelse ret til betalt ferie.

Højesteret tilsidesatte arbejdsgiverens udlægning, idet en forudsætning om uddannelsesaftalens længde ikke fandtes at have støtte i bestemmelsens ordlyd eller forarbejder. Højesteret bemærkede endvidere, at arbejdsgiverens forudsætning ved ansættelsesforholdets etablering om, at der ikke skulle ydes betalt ferie, ikke kunne tillægges betydning, da ferielovens bestemmelser ikke kan fraviges til ugunst for eleven.

Dommen er afsagt at Højesteret den 28. september 2009.

Kopi af den afsagte dom kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Connie Vejlin på e-mail cv@sjlaw.dk.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Bo Lauritzen.