Viden skal deles

Forberedelse af selvstændig virksomhed ikke misligholdelse af ansættelsesforholdet

Et medlem af Lederne, F, var ansat i en koncern, K, som beskæftigede sig med ozonbaseret luftrensning. Under ansættelsen stiftede F for egen regning et svensk selskab sammen med K’s svenske samarbejdspartner, S, med henblik på fremstilling og salg af ozonbaseret luftrensningsudstyr. Det var ikke tanken, at dette selskab skulle fremstille eller sælge produkter, som konkurrerede med K’s produkter. Hverken F eller S orienterede K om stiftelsen af selskabet. 

I det nystiftede selskabs navn tog S imidlertid kontakt med K’s potentielle kunder med henblik på salg af konkurrerende produkter. Dette opdagede K. Ved undersøgelsen af forholdet blev K opmærksom på, at F og S havde stiftet det svenske selskab, hvorefter F blev bortvist. F afbrød herefter samarbejdet med S.

Under den efterfølgende retssag nedlage K påstand om tilbagebetaling af løn, dækning af omkostninger til advokat og revisor samt erstatning for mistet omsætning, i alt 1 mio. kr.

Sø- og Handelsretten fandt, at de forberedelseshandlinger, som F foretog i forbindelse med stiftelsen af det svenske selskab, var ”tilstrækkelig fjerntliggende” og angik ikke-konkurrerende virksomhed. I den forbindelse anså Retten det ikke for bevist, at F havde haft kendskab til S’s henvendelse til K’s kunder. Retten fandt det heller bevist, at oplysninger om koncernens kunder var videregivet af F til den S. F blev herefter frifundet.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen viser, at man ved vurderingen af, om forberedelseshandlinger udgør misligholdelse af ansættelsesforholdet, kun lægger vægt på de dispositioner, som beviseligt kan tilregnes den pågældende medarbejder.

Sø- og Handelsrettens dom af 22. december 2009 kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Connie Vejlin på adressen cv@sjlaw.dk.

Spørgsmål vedrørende dommen kan rettes til advokat Bo Lauritzen