Viden skal deles

Godtgørelse efter arbejdstidsloven på 20.000 kr.

Vestre Landsret har tilkendt en godtgørelse, svarende til cirka halvanden måneds løn, efter arbejdstidsloven som følge af, at en ansats ugentlige arbejdstid havde oversteget 48 timer over en 4 måneders periode.

Herudover fastslog landsretten, at arbejdstidsloven også finder anvendelse på unge under 18 år på trods af, at disses arbejdstid er reguleret i arbejdsmiljøloven.

Sagens omstændigheder

Sagen drejede sig om en landbrugselev under 18 år, der havde indgået en landbrugsuddannelsesaftale med en landmand. Under ansættelsen havde eleven haft et betydeligt antal overarbejdstimer.

Der var mellem parterne enighed om, at lønmodtageren havde arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode. Der var dog ikke enighed om, hvem der havde taget initiativet til overarbejdet. Eleven havde fået betaling for det udførte overarbejde.

Spørgsmålet under sagen var herefter, om eleven havde krav på en godtgørelse efter arbejdstidsloven eller om det forhold, at arbejdstiden for unge under 18 år reguleres i arbejdsmiljøloven, betød, at eleven ikke var omfattet af arbejdstidslovens beskyttelse.

Landsrettens afgørelse

Det blev af landsretten lagt til grund, at elevens arbejdstid utvivlsomt havde oversteget 48 timer i gennemsnit over en 4 måneders periode og, at dette var en overtrædelse af arbejdstidslovens § 4.

Landsretten fandt ikke, at henvisningen i arbejdstidslovens § 1, stk. 4 til ”anden særlig lovgivning eller bestemmelser med hjemmel heri” omfattede reglerne i arbejdsmiljølovgivningen om unges arbejde. Arbejdstidsloven fandt dermed også anvendelse på den del af elevens ansættelsesperiode, hvor han havde været under 18 år.

Landsretten tilkendte herefter eleven en godtgørelse på 20.000 kr. under hensyntagen til omfanget af overarbejde og elevens unge alder.

Schebye Jacobsens bemærkninger

I forhold til landsrettens vurdering af om arbejdstidsloven finder anvendelse for unge under 18 år har det formentlig været afgørende, at arbejdsmiljøloven ikke indeholder en godtgørelsesbestemmelse.

Det er værd at bemærke, at landsretten afviser at tillægge det betydning, at eleven i et vist omfang selv havde ønsket at udføre overarbejdet. Baggrunden herfor er, at arbejdsgiveren i henhold til arbejdstidsloven har en selvstændig pligt til at sikre, at lovens bestemmelser overholdes.

Hvad angår godtgørelsens størrelse ligger den under, hvad der tidligere er blevet tilkendt i Østre Landsrets dom af 5. februar 2008, samt i dom fra Retten på Frederiksbergs af 11. april 2008. Forklaringen herpå skal formentlig findes i det faktum, at eleven i denne sag rent faktisk havde fået betaling for det udførte overarbejde.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 19. december 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Henriette Kaiser

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler