Viden skal deles

Ikke berettiget at foretage forholdsmæssigt afslag i lønnen svarende til en skønnet restarbejdsevne

En pædagog, der led af en kronisk sygdom, havde passet sit arbejde i en årrække uden nævneværdigt sygefravær. Under ansættelsesforholdet søgte pædagogen revalidering på grund af tiltagende gener. Revalideringen blev bevilget den 4. maj 2006, hvorefter pædagogen langtidssygemeldte sig den 11. maj 2006. Kommunen opsagde pædagogen den 5. juli 2006 og stillede samtidig krav om, at pædagogen stillede sin restarbejdsevne til rådighed, idet kommunen skønnede, at en sådan måtte være til stede, når pædagogen kunne følge revalideringen. Pædagogen fastholdt, at psykiske gener på arbejdspladsen, der forværrede den kroniske lidelses symptomer, gjorde, at hun var fuldstændig uarbejdsdygtig i forhold til den institution, hun var ansat i. Da pædagogen påbegyndte revalideringen, foretog kommunen et forholdsmæssigt fradrag i lønnen svarende til den skønnede restarbejdsevne. Herefter ophævede pædagogen ansættelsesforholdet som misligholdt.

Vestre Landsrets flertal fandt, at kommunen burde have fremsat krav om yderligere lægelige oplysninger ved påbegyndelsen af revalideringen for at have det fornødne grundlag for at betragte pædagogen som delvis raskmeldt og tilkendte pædagogen erstatning for løn i opsigelsesperioden. Mindretallet fandt det ikke bevist, at pædagogen var forhindret i at udføre i hvert fald nogle af de opgaver, kommunen havde foreslået, og stemte for at frifinde kommunen.

Dommen viser, at arbejdsgiveren må indhente yderligere lægelig dokumentation, hvis omstændigheder efter en lægeerklæring giver arbejdsgiveren anledning til at tvivle på rigtigheden heraf.

Under sagen gjorde pædagogen gældende, at det ikke er muligt at foretage et forholdsmæssigt fradrag svarende til en restarbejdsevne, da omfanget ikke kan fastlægges præcist. Retten fik ikke lejlighed til bedømme argumentet, og spørgsmålet er således fortsat uafklaret.  

Dommen er afsagt af Vestre Landsret den 28. september 2009 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Connie Vejlin på e-mail cv@sjlaw.dk.

Spørgsmål vedrørende dommen kan rettes til advokat Bo Lauritzen.