Viden skal deles

Erstatning for løntab som følge af manglende indkaldelse til lønforhandling under barselsorlov

Retten i Esbjerg har den 10. december 2010 afsagt dom i en principiel sag vedrørende en medarbejder, der under sin barselsorlov ikke blev indkaldt til den årlige lønsamtale, og som dermed ikke fik lønstigninger i samme omfang som sine kolleger. Dommen er den hidtil eneste afgørelse, der giver en medarbejder, der på grund af barsel ikke er blevet indkaldt til lønsamtale, erstatning for det løntab, der er lidt ved, at der ikke er blevet afholdt lønsamtale, ligesom afgørelsen er den første, der giver lønmodtageren medhold i et krav på erstatning opgjort som forskellen mellem medarbejderens løn og den gennemsnitlige lønstigning for de øvrige kvindelige og mandlige medarbejdere. 

Sagens faktum

Den kvindelige medarbejder tiltrådte en stilling som kontorassistent den 1. februar 2004.

I virksomheden var der kutyme for, at medarbejderne blev indkaldt til lønsamtale hvert år i januar måned. Den kvindelige medarbejder blev også indkaldt til lønsamtale i januar 2005, og fik i forbindelse hermed en månedlig lønstigning på kr. 2.000,00.

Medarbejderen afholdt barselsorlov fra juli 2005 og frem til maj 2006, hvor hun genoptog arbejdet. I februar 2006 – og under orloven – rettede medarbejderen henvendelse til virksomhedens direktør, idet hun ikke var blevet indkaldt til lønsamtale i januar 2006. Virksomhedens direktør tilkendegav, at medarbejderen ikke var berettiget til lønsamtale eller lønstigning, idet hun blot havde gået derhjemme.

Efter at hun havde genoptaget arbejdet i maj 2006 anmodede medarbejderen om en lønsamtale, men fik på ny at vide, at noget sådant havde hun ikke fortjent.

I december 2006 oplyste medarbejderen virksomhedens direktør om, at hun igen var gravid, og at hun ville afholde barselsorlov fra juni 2007. Direktøren oplyste i forbindelse hermed, at hun på denne baggrund ikke skulle forvente at få lønstigning i januar 2007. Medarbejderen sygemeldte sig i begyndelsen af januar 2007.

Medarbejderen henvendte sig herefter til HK, og den 9. januar 2007 blev der afholdt møde mellem virksomhedens direktør og HK. På mødet blev det blandt andet aftalt, at medarbejderen skulle indkaldes til lønsamtale, når hun var raskmeldt og havde genoptaget arbejdet.

 Medarbejderen var sygemeldt indtil påbegyndelsen af hendes barselsorlov i juni 2007, men blev ikke indkaldt til lønsamtale i 2007. Primo 2008 opsagde medarbejderen sit ansættelsesforhold til fratræden ved udgangen af april 2008. Medarbejderen blev ikke indkaldt til lønsamtale i 2008.

De øvrige medarbejdere – der alle havde været indkaldt til lønsamtaler hvert år – havde i perioden 2004-2008 en samlet, gennemsnitlig lønstigning på 30,59 %, medens den kvindelige medarbejder i samme periode havde en samlet lønstigning på 12,57 %, svarende til en difference på 18,02 %.

Efter medarbejderens fratræden rejste HK krav om betaling af en godtgørelse for manglende afholdelse af lønsamtaler, jf. ligebehandlingslovens § 4, jf. § 14, ligesom der blev rejst krav om efterbetaling af løn som følge af, at medarbejderens løn ikke var steget i samme omfang som de øvrige ansatte, jf. ligelønslovens § 2 og ligebehandlingslovens § 4.

Efterbetalingskravet var opgjort som den procentvise difference mellem medarbejderens og hendes kvindelige og mandlige kollegers gennemsnitlige lønstigning multipliceret med medarbejderens månedsløn på fratrædelsestidspunktet.

Byrettens afgørelse

Der var mellem parterne enighed om, at sagen af flere grunde var principiel, og ved behandlingen af sagen deltog der derfor 3 dommere efter retsplejelovens § 12, stk. 3.

 Byretten lagde til grund, at alle medarbejdere blev indkaldt til lønforhandling hvert år ved årsskiftet.

I forhold til den manglende indkaldelse til lønsamtaler i 2006, 2007, og 2008 udtalte retten, at virksomheden ikke havde godtgjort, at de manglende indkaldelser ikke havde sammenhæng med medarbejderens fødsel, barsels- og forældreorlov. Virksomheden havde dermed handlet i strid med ligebehandlingslovens § 4, og skulle betale en godtgørelse på kr. 15.000,00, jf. lovens § 14.

I forhold til spørgsmålet om efterbetaling af løn som følge af de manglende indkaldelser til lønsamtaler udtalte retten, at virksomheden som følge af overtrædelserne af ligebehandlingsloven var erstatningsansvarlig for det tab, som medarbejderen havde lidt ved ikke at blive indkaldt til lønsamtale som de øvrige ansatte.

Eftersom virksomheden ikke havde godtgjort, at medarbejderen havde udført sit arbejde utilfredsstillende, ligesom der ikke var fremlagt dokumentation for, hvordan de øvrige medarbejderes løn blev fastsat, lagde retten til grund, at medarbejderen ville have opnået lønforhøjelser, såfremt hun var blevet indkaldt til lønsamtaler, hvorfor medarbejderens krav på efterbetaling blev taget til følge.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen viser, at pligten til at indkalde medarbejdere på barsels- eller forældrelov til lønsamtaler gælder ubetinget, og at denne pligt også består selvom der ikke består nogen lønforpligtelse på det tidspunkt, hvor lønsamtalerne i virksomheden normalt finder sted. Dommen er dermed i overensstemmelse med hidtidige praksis på området.

Selvom præmisserne i dommen er tavse om det bagvedliggende ræsonnement, må det antages, at det for vurderingen af, hvilket tab lønmodtageren har lidt, har været af afgørende betydning, at erstatningskravet var begrundet i virksomhedens diskrimination, og at dokumentationskravet til selve tabsopgørelsen derfor måtte lempes som følge af, at det var virksomheden, der skulle løfte bevisbyrden for, at medarbejderen ikke havde fået den opgjorte lønstigning, jf. ligelønslovens § 6, stk. 2, og ligebehandlingslovens § 16a, stk. 4. Dommen er i relation til bevisbyrdevurderingen på linje med Højesterets dom af 24. september 2009, hvori en kvindelig medarbejder fik medhold i et efterbetalingskrav som følge af, at hun havde fået mindre i løn end hendes mandlige kolleger.

Det har formentlig også været af betydning, at arbejdsgiveren – såfremt medarbejderens erstatningsopgørelse måtte tilsidesættes – stort set omkostningsfrit vil kunne overtræde ligebehandlingslovens krav om at indkalde eksempelvis medarbejdere på barselsorlov til lønsamtale, idet der for sådanne overtrædelser af ligebehandlingslovens § 4 kun udmåles godtgørelser på op til kr. 30.000,00.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler, der førte sagen for HK.

Esbjerg Byrets dom af 10. december 2010 kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Tina R. Jacobsen på adressen trj@sjlaw.dk