Viden skal deles

Mor til handicappet søn afskediget

Godtgørelse på 9 måneders løn til mor som blev afskediget på grund af søns handicap

Vestre Landsret har den 22. juni 2010 afsagt dom i en sag, hvor et kvindeligt medlem af HK var blevet afskediget, som følge af at hendes søn led af et handicap.

Sagen var en anke af Retten i Sønderborgs dom af 9. september 2009, jf. nyhedsbrev af 10. september 2009.

Sagens faktum:

Medlemmet blev ansat den 25. september 2006 som kontorassistent. Frem til oktober 2007 havde medlemmet ikke fravær som følge af pasning af sønnen eller i øvrigt andet sygefravær af nævneværdig karakter.

Fra slutningen af oktober 2007 frem til 21. november var medlemmet fraværende en halv arbejdsdag 4 gange i alt som følge af sønnens sygdom. I forbindelse med fraværet blev det konstateret, at sønnen led af en kronisk sygdom, som gjorde ham handicappet.

Der var under sagen enighed om, at sønnens lidelse var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

Som følge af behovet for yderligere udredning af sønnens lidelse var hospitalsindlæggelse nødvendig. Medlemmet skulle i forbindelse hermed indlægges sammen med sønnen, hvilket medlemmet informerede sin arbejdsgiver om.

Den 27. november 2007 holdt medlemmet og virksomhedens direktør et møde, hvor direktøren opfordrede medlemmet til at sygemelde sig, hvilket hun gjorde samme dag.

Ved skrivelse af 28. november 2007 blev hun opsagt uden begrundelse.

På HK´s foranledning redegjorde virksomheden for, at afskedigelsen var begrundet i en omsætningsnedgang på ca. 5 % i virksomheden. Virksomhedens revisor havde udarbejdet en revisorerklæring, der bekræftede omsætningsnedgangen. Ingen andre medarbejdere blev dog afskediget som følge heraf på trods af, at der på opsigelsestidspunktet var omkring 100 medarbejdere ansat.

Inden medlemmet nåede at fratræde, ansatte virksomheden en ny medarbejder i administrationen i en stilling, som ikke blev tilbudt medlemmet. Dette blev fra virksomhedens side begrundet med, at medlemmet ikke havde de nødvendige kvalifikationer.

Vestre Landsrets afgørelse:

Landsretten lagde efter bevisførelsen – med samme begrundelse som byretten havde anført – til grund, at afskedigelsen var begrundet i forhold vedrørende medlemmets handicappede søn, hvorfor afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven.

I byretten var det blevet fastslået, at den nære tidsmæssige sammenhæng mellem diagnosticeringen af handicappet og den efterfølgende afskedigelse var en faktisk omstændighed, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling.

Det var derfor op til virksomheden at godtgøre, at der ikke var udøvet forskelsbehandling. Denne bevisbyrde ansås ikke for løftet, idet henvisningen til omsætningsnedgangen forekom at være en efterrationalisering.

Retten i Sønderborg lagde ved afgørelsen vægt på, at omsætningsnedgangen ikke blev nævnt for medlemmet, at der ikke blev iværksat samlede initiativer på virksomheden i anledning af omsætningsnedgangen, samt at den skriftlige opsigelse til medlemmet ikke var begrundet med omsætningsnedgangen.

I byretten blev medlemmet tilkendt kr. 125.000 svarende til 6 måneders løn.

Landsretten forhøjede – efter en samlet vurdering af den forskelsbehandling som medlemmet havde været udsat for – godtgørelsen til kr.180.000 i henhold til forskelsbehandlingsloven §7, svarende til 9 måneders løn.

Schebye Jacobsens bemærkninger:

Indledningsvis skal det bemærkes, at dommen er i overensstemmelse med EF-domstolens afgørelse af 17. juli 2008 (C-303/06, Coleman), hvori det blev fastslået, at begrebet handicap i direktivets forstand ikke udelukkende forbyder forskelsbehandling og chikane overfor personer, der selv er handicappede, men tillige forbyder forskelsbehandling, der skyldes et handicap hos den pågældendes barn, som vedkommende yder hovedparten af den pleje, barnet har brug for. 

Det blev under sagen i landsretten gjort gældende, at godtgørelsesniveauet efter forskelsbehandlingsloven som minimum burde være på højde med godtgørelsesniveauet efter ligebehandlingsloven. Medlemmet havde på fratrædelsestidspunktet 17 måneders anciennitet.

Den af landsretten udmålte godtgørelse, svarende til 9 måneders løn, er på niveau med afskedigelser af gravide og personer på barsel i henhold til ligebehandlingsloven. En gravid eller en person på barsel med 17 måneders anciennitet må forventes at opnå en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Derudover er det værd at notere sig, at det er uden betydning for godtgørelsesniveauet, om medarbejderen selv lider af et handicap, eller om det er medarbejderens familiemedlem, som lider af et handicap.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Noaman Azzouzi, der førte sagen på vegne af HK.