Viden skal deles

Østre Landsret fandt ikke, at daværende næstformand i LO Tine Aurvig-Huggenberger var berettiget til pension efter reglerne i supplementspensionsordning for LO’s kongresvalgte tillidsmænd, da hun efter formandsvalget fratrådte stillingen uden at gå på pension.

Under sagen havde den tidligere næstformand nedlagt påstand om betaling af pension ved alder 62 år svarende til 2/3 af den gage, som en næstformand i LO modtager til den tid. Dette ville indebære, at der skulle indbetales et betydeligt beløb til pensionsordningen til supplering af den pensionshensættelse, der var optjent under ansættelsen. LO mente, at den tidligere næstformand havde ret til udtrædelsesgodtgørelse eller hvilende medlemskab af pensionsordningen, og at pensionsretten i begge tilfælde kun skulle svare til det, som hun havde optjent under ansættelsen.

Sagen drejede sig om forståelsen af pensionstilsagnet, der var vedtaget af LO’s forretningsudvalg i 1971. Herunder var det navnlig omtvistet, om udtrykket ”afgang” forudsatte, at den pågældende fratrådte for at gå på pension, eller om det var tilstrækkeligt, at den pågældende blot fratrådte stillingen. Ved afgørelsen lagde landsretten vægt på formuleringen af tidligere pensionsregler, der forudsatte, at den pågældende havde nået pensionsalderen. Herudover blev det tillagt vægt, at den af næstformanden hævdede forståelse afveg væsentligt fra de pensionsordninger, som var gængse på daværende tidspunkt. Håndteringen af pensionen for tidligere afgåede tillidsmænd blev derimod ikke tillagt afgørende betydning, da behandlingen af deres pensionsforhold kunne have været konkret begrundet. Endelig nævner præmisserne ”den tekniske administration af supplementspensionsordningen”. Dette må forstås som en henvisning til det tekniske grundlag, der indeholder en aktuarmæssig beskrivelse af medlemmernes pensionsret. 

Østre Landsret omgjorde herefter byrettens resultat og frifandt LO. HK blev pålagt at betales sagens omkostninger med kr. 550.000.

Kommentarer fra SJ Law 

Afgørelsen falder i tråd med andre domme om ret til pension, hvor der ud fra aftaleretlige betragtninger lægges afgørende vægt på fortolkningen af det konkrete pensionstilsagn. Det er imidlertid interessant, at landsretten også tillægger det tekniske grundlag betydning. Det er efter SJ Laws opfattelse korrekt at lægge vægt på det tekniske grundlag, særligt når det handler om beregningstekniske forhold.

Bo Lauritzen
Advokat