Viden skal deles

Ny bekendtgørelse og vejledning om aflønning i finansielle virksomheder

Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 med tilhørende vejledning nr. 9039 af 7. februar 2012 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder.

Bekendtgørelsen regulerer variabel løn samt fratratrædelsesgodtgørelser i finansielle virksomheder. Som noget nyt er indført en bagatelgrænse på kr. 100.000 for variabel løn. Herudover er fratrædelsesgodtgørelser på op til to års samlet løn, der er aftalt på forhånd, og fratrædelsesgodtgørelser på op til et års samlet løn, som aftales i forbindelse med fratrædelsen, blevet undtaget fra reglerne om variabel løn.

Hovedelementerne i bekendtgørelsen er, at Finansielle virksomheder skal udarbejde en lønpolitik, der blandt andet kan omfatte, hvem der fastsætter aflønningen af bestyrelse og direktion, hvordan man udpeger væsentlige ”risikotagere” blandt de ansatte, hvem der fastsætter lønnen for væsentlige risikotagere, om der benyttes variabel løn (fratrædelsesgodtgørelse, bonusordninger, fastholdelsesbonus mv.), kriterier for tildeling af variabel løn mv. Reglerne skal sikre en lønpolitik, der fremmer en ”sund og effektiv risikostyring”. Lønpolitikken skal godkendes af generalforsamlingen.

Lønpolitikken skal fastlægges inden for de kvantitative og kvalitative rammer, der er angivet i bekendtgørelsen. Kvantitativt er fast et loft for variabel løn til direktører og bestyrelsesmedlemmer på 50 procent af den faste løn. For andre medarbejdere, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, skal der fastsætte et passende loft for variabel aflønning. Vejledningen angiver kriterier for vurderingen af et passende loft, men indeholder ikke en vejledende procentsats. Det må således lægges til grund, at den variable løn for disse medarbejdere efter en konkret vurdering kan sættes højere 50 %. 

De kvalitative krav til den variable løn består i, at mindst 50 % af den variable løndel skal afspejle virksomhedens kreditværdighed. Dette krav passer mindre godt til forsikringsselskaber og pensionskasser. Herudover skal mindst 40 procent af en variabel løndel efter skat, og 60 % hvis lønandelen er større end 750.000 kr., udskydes over en periode på mindst fire år for bestyrelse og direktion og over en periode på mindst tre år for andre væsentlige risikotagere. Udbetalingen må først påbegyndes et år efter beregningen af den variable løn. Udbetalingen skal være betinget af, at kriterierne for tildelingen fortsat er opfyldt, og at virksomhedens økonomiske situation ikke er væsentligt forringet. Endvidere skal udbetalingen være betinget af, at virksomheden overholder kapital- eller solvenskravet.

Virksomhederne skal mindst en gang om året offentliggøre og indberette oplysninger om aflønningen for hvert enkelt medlem af direktion og bestyrelse. Det samlede beløb fordelt på henholdsvis bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere skal også offentliggøres og indberettes.

Det må forventes, at Finanstilsynet vil følge op på reglerne, når generalforsamlingerne er afviklet i løbet af foråret. 

Spørgsmål hertil kan rettes til advokat Bo Lauritzen på bla@sjlaw.dk