Viden skal deles

20.12.2013

Erstatningsferie - Højesterets dom af 18. december 2013

18.12.2013

Rente eller ydelsesgaranti - Østre Landsrets dom af 9. december 2013

13.12.2013

Moderniseringsstyrelsen har den 10. december 2013 udsendt en vejledning vedrørende det offentliges håndtering af sager om rådighedsløn og pension

24.10.2013

Ikke ret til modregning i løn under sygdom på grund af manglende sygedagpengerefusion

26.07.2013

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i en sag om forbud mod diskrimination på grund af alder. DJØF var repræsenteret af Karen-Margrethe Schebye

06.08.2013

Procesbevillingsnævnet tillader anke af sag til Højesteret

11.07.2013

Dato for EU-Domstolens afgørelse i sagen vedrørende tjenestemænds ret til rådighedsløn efter opnåelse af folkepensionsalderen.

03.07.2013

Lov om tidsbegrænset ansættelse

28.06.2013

En ny udgave af LG-loven med kommentarer

28.05.2013

Bortvisnings berettigelse

17.05.2013

Iværksætterselskaber for 1 kr. 

17.05.2013

Delvist fravær og 120-dages reglen

17.05.2013

Lønmodtagers tilbagekaldelse af opsigelse

30.04.2013

Seneste nyt om fratrædelsesgodtgørelse, arbejdsmarkedspension og aldersdiskrimination

25.04.2013

Kreditors ret til et kompensationsbeløb ved opkrævning af tilgodehavende hos erhvervsdrivende skyldnere

25.04.2013

Folketinget vedtager lov om konkurskarantæne

25.04.2013

Erstatning til lønmodtagere for forkortet varsel under rekonstruktion og konkurs

19.04.2013

Mulighed for genoptagelse af handicapsager?

17.04.2013

U.2013.633 V - Udpegning af kurator/stemmeret ved valg af kurator

10.04.2013

Kurervirksomhed dømt for at have overtrådt lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

04.04.2013

Advokatundersøgelse fastslår, at DSB og lobbyvirksomheden Waterfront havde indgået ulovlig aftale

03.04.2013

Lovforslag om bedre rettigheder for vikarer

20.03.2013

Apoteker havde gentagne gange overtrådt ligeløns- og ligebehandlingsloven

08.03.2013

Tyveri af en klase bananer

07.02.2013

Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-546-11 vedrørende aldersdiskrimination

05.02.2013

Konkurskarantæne og selskaber for 1 kr.

01.02.2013

Advokatundersøgelse i DSB - i hvilket omfang har tidligere og nuværende ansatte i DSB og Waterfront ret til at blive hørt, og i hvilket omfang har de pligt til at medvirke i den nu påbegyndte advokatundersøgelse

18.01.2013

Udlejernes og de ansattes retsstilling ved en mulig rekonstruktion af Scandia Housing