Viden skal deles

Dato for EU-Domstolens afgørelse i sagen vedrørende tjenestemænds ret til rådighedsløn efter opnåelse af folkepensionsalderen.

Som bekendt afgav generaladvokat J. Kokott den 7. februar 2013 sin udtalelse i sagen C 546/11 Erik Toftgaard mod Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I det væsentligste foreslår generaladvokaten, at reglen i tjenestemandslovens § 32, hvorefter tjenestemænd, der afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, ikke har ret til rådighedsløn, efter det tidspunkt hvor den pågældende kan oppebære folkepension, skal fortolkes således, at den tjenestemand, der faktisk ønsker at fortsætte med at være erhvervsaktiv efter dette tidspunkt, bliver aldersdiskrimineret, hvis der ikke tages hensyn til, om tjenestemanden vil stå til rådighed for en ny stilling.

Domstolen har i dag oplyst, at den endelige EU-dom vil blive afsagt den 26. september 2013.

Dommen vil blive lagt ud på vores hjemmeside umiddelbart herefter.

Det kan i øvrigt oplyses, at den nationale sag er berammet til foretagelse i Højesteret den 5. februar 2014.

Med ønsket om en god sommer og et på gensyn til efterårets gå hjem møder.