Viden skal deles

Ikke ret til modregning i løn under sygdom på grund af manglende sygedagpengerefusion

Retten i Helsingør har den 7. oktober 2013 afsagt dom i en sag om modregning i løn på grund af manglende sygedagpengerefusion.

Sagens omstændigheder

Sagen omhandlede et medlem af HK, som blev sygemeldt fra sin stilling den 16. juli 2011.

Medarbejderen var blevet opsagt den 29. juni til fratræden den 30. september 2011.

Medarbejderen var under sin ansættelse omfattet af funktionærloven og dermed berettiget til fuld løn under sygdom i medfør af funktionærlovens § 5.

Medarbejderens bopælskommune tilskrev medarbejderen og anmodede hende om at udfylde et oplysningsskema og returnere det senest 1. september 2011. Samtidigt oplyste kommunen, at retten til sygedagpenge ville bortfalde fra 2. september 2011, hvis hun ikke returnerede skemaet. Kommunen oplyste endvidere, at bortfaldet af sygedagpenge ville betyde, at hendes arbejdsgiver ikke ville modtage sygedagpengerefusion.

Medarbejderen returnerede ikke skemaet til kommunen, som herefter stoppede sygedagpengerefusionen til arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren foretog herefter fradrag i lønnen svarende til værdien af den mistede sygedagpengerefusion.

Sagen blev derefter indbragt for Retten i Helsingør, som ved dom af 7. oktober 2013, gav medarbejderen medhold i, at arbejdsgiveren ikke var berettiget til at modregne i sygelønnen.

Dommen

Byretten fastslår, at en arbejdsgiver efter sygedagpengeloven har ret til at få udbetalt de sygedagpenge, en lønmodtager ellers ville få fra kommunen, forudsat lønmodtageren har et sådant krav.

Det fremgår imidlertid ikke udtrykkeligt af lovgivningen, at arbejdsgiveren er berettiget til at modregne i lønnen under sygdom, hvis retten til refusion af sygedagpenge bortfalder.

Det forhold, at medarbejderen ikke rettidigt indleverede blanketterne til kommunen, indebærer efter rettens opfattelse ikke, at hun ikke havde lovligt forfald.

Retten fastslår endvidere med henvisning til tidligere praksis, at en modregningsadgang for en arbejdsgiver må forudsætte, at modregningsadgangen klart fremgår af ansættelsesgrundlaget, eller at funktionæren på anden måde er gjort opmærksom på denne mulighed.

Da medarbejderen ikke var blevet gjort tilstrækkeligt opmærksom på, at der var risiko for modregning, fandt retten, at det ikke var bevist, at hun havde tilsidesat sådanne centrale pligter i sit ansættelsesforhold, at arbejdsgiveren var berettiget til at modregne i hendes sygeløn, og arbejdsgiveren blev pålagt at betale sygelønnen.

Arbejdsgiveren blev frifundet for et krav om tort.

SJ Law´s bemærkninger 

Dommen er – så vidt det ses – den første afgørelse, der tager stilling til spørgsmålet om arbejdsgiverens adgang til at modregne i sygeløn for manglende sygedagpengerefusion, når den manglende refusion utvivlsomt skyldes lønmodtagerens forhold.

På trods af at dommen fastslår, at arbejdsgiveren ikke kunne modregne i den konkrete situation, åbner dommen for, at arbejdsgiveren kan modregne i sygelønnen. Det forudsætter imidlertid, at medarbejderen klart og tydeligt er blevet orienteret om, at manglende sygedagpengerefusion, som er begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis pga. manglende indsendelse af blanketter til kommunen, vil medføre modregning i sygelønnen.

Dommen er ikke anket.

Spørgsmål om dommen kan rettes til advokat Noaman Azzouzi på noa@sjlaw.dk og dommen kan rekvireres ved henvendelse på sjlaw@sjlaw.dk