Viden skal deles

Kurervirksomhed dømt for at have overtrådt lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

En timelønsansat chauffør var blevet bortvist, som følge af at han i sine timeopgørelser havde påført for mange timer og dermed havde fået udbetalt for meget løn. Østre Landsret lagde til grund, at medarbejderen rent faktisk havde arbejdet flere timer, end lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere tillod, men kravet på godtgørelse for overtrædelse af loven kunne af arbejdsgiveren modregnes i den for meget udbetalte løn.

Sagens faktum

Medarbejderen blev ansat som chauffør hos en kurervirksomhed i april 2008. Under ansættelsesforholdets beståen havde medarbejderen 31 gange haft natarbejde af mere end 10 timers varighed, hvilket var i strid med § 6 i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere. Efter ansættelsesforholdets ophør anlagde medarbejderen sag mod virksomheden. Under sagen gjorde medarbejderen blandt andet gældende, at han var berettiget til en godtgørelse for overtrædelse af hviletidsreglerne. Virksomheden erkendte, at der var tale om overtrædelser af arbejdstidsloven på i alt 51 timers varighed fordelt på 31 dage, men henviste til, at overtrædelserne var beskedne, ligesom virksomheden i øvrigt rejste et modkrav på kr. 76.000 svarende til det for meget udbetalte løn.

Østre Landsret lagde til grund, at der var tale om alvorlige overskridelser af arbejdstidsloven, og at medarbejderen derfor havde krav på en godtgørelse på kr. 10.000, jf. § 7, stk. 1 i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere. Ved fastsættelsen af godtgørelsesniveauet tillagde landsretten det betydning, at loven havde til formål dels at beskytte medarbejderen, dels at øge færdselssikkerheden og skabe ensartede konkurrencevilkår i transportsektoren.

Det blev endvidere også lagt til grund, at medarbejderen havde skrevet for mange timer på sine timeopgørelser, og at han som følge heraf havde fået udbetalt for meget i løn. Medarbejderens krav på godtgørelse kunne derfor modregnes i virksomhedens tilbagebetalingskrav. Tilbagebetalingskravet blev skønsmæssigt fastsat til det samme beløb, som medarbejderen var blevet tilkendt i godtgørelse, og virksomheden blev derfor frifundet.

SJ Laws bemærkninger

Østre Landsrets dom af 19. december 2012 (U.2013.965Ø) er så vidt vides den første afgørelse, der tilkender godtgørelse efter lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere i transportsektoren. Loven svarer i store træk til arbejdstidsloven, og størrelsen af den godtgørelse, som Østre Landsret i dom af 19. december 2012 tilkendte medarbejderen, er også på niveau med, hvad der tilkendes i godtgørelse efter arbejdstidsloven. Østre Landsrets bemærkning, om at godtgørelsen var fastsat under hensyntagen til, at loven ikke udelukkende var vedtaget for at beskytte lønmodtagere, kan derfor antageligt ikke have haft afgørende indflydelse på godtgørelsesniveauet. Det må derfor forventes, at fremtidige godtgørelser fastsat med hjemmel i lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere i vidt omfang vil blive fastsat i overensstemmelse med den praksis, der har udviklet sig i relation til arbejdstidsloven.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk.