Viden skal deles

Moderniseringsstyrelsen har den 10. december 2013 udsendt en vejledning vedrørende det offentliges håndtering af sager om rådighedsløn og pension

I forlængelse af EU-Domstolens dom af 26. september 2013, hvori det blev fastslået, at det er strid med beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, at afskære retten til rådighedsløn efter tjenestemandsloven alene på grundlag af, at tjenestemanden har nået folkepensionsalderen, har Moderniseringsstyrelsen den 10. december udsendt en vejledning til, hvordan offentlige myndigheder skal håndtere fremtidige sager om rådighedsløn.

EU-Domstolens dom

En tjenestemand, der afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, har krav på rådighedsløn i 3 år, jf. tjenestemandslovens § 32. Efter tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, ydes der ikke rådighedsløn til den tjenestemand, der har nået pensionsalderen. EU-Domstolen har i dom af 26. september 2013 fastslået, at tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, er i strid med beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1.

Moderniseringsstyrelsens vejledning

Moderniseringsstyrelsen konkluderer i vejledningen, at tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, ikke længere har selvstændig betydning. Dette indebærer, at ansættelsesmyndighederne fremover skal undlade at anvende bestemmelsen. Der skal således ydes rådighedsløn til tjenestemænd, der har nået pensionsalderen, i det omfang andre regler ikke er til hinder herfor.

Myndigheden skal som udgangspunkt af egen drift genoptage behandlingen af sager, hvori der allerede er truffet afgørelse om rådighedsløn, herunder også i de sager hvori der er indgået suspensionsaftaler. Dette indebærer, at myndigheden skal efterbetale differencen mellem rådighedslønnen og tjenestemandspensionen samt morarenter heraf, ligesom der skal efterbetales pensionsdækningsbidrag for perioden. 

Sager, der er forældet efter dansk ret, skal ikke genoptages. Forældelsesfristen er 5 år fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt. 

Moderniseringsstyrelsens vejledning kan findes her. http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/~/media/Nyheder/2%20halvår%202013/Retningslinjer%20Rådighedsløn%20Toftgaard%20udkast%2010%20%2012%202013%2016%2020.pdf 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til EU-Domstolens dom af 26. september 2013 eller til Moderniseringsstyrelsens vejledning, er du velkommen til at kontakte advokat Karen-Margrethe Schebye på kms@sjlaw.dk eller 3397 9700.