Viden skal deles

Rente eller ydelsesgaranti - Østre Landsrets dom af 9. december 2013

I livsforsikringsaftaler, der er tegnet på garanterede gennemsnitsrentegrundlag, har det været omtvistet, om garantien angik en bestemt årlig forrentning (en årlig rentegaranti) eller om garantien angik en bestemt ydelse, når man går på pension (en ydelsesgaranti). En ydelsesgaranti vil kunne opfyldes, blot den forudsatte forrentning i beregningsgrundlaget for pensionsordningen nås gennemsnitligt over forsikringens løbetid. Hvis der derimod er aftalt en årlig rentegaranti, vil der skulle tilskrives den tilsikrede forrentning hvert år, selvom pensionsydelsen bliver højre end oprindeligt forudsat.

I Østre Landsrets dom af 9. december 2013 gjorde forsikringstageren, der var repræsenteret af Forbrugerrådet, gældende, at der var aftalt en årlig rentegaranti med SEB Pensionsforsikring A/S. Synspunktet var overordnet, at grundlagsrenten, det vil sige den forudsatte rente i beregningsgrundlaget, skulle forstås som en årlig rentegaranti. SEB Pensionsforsikring A/S gjorde heroverfor gældende, at beregningsgrundlagets rente var af teknisk karakter og kun blev anvendt til at beregne ydelser, der oprindeligt var aftalt.

Østre Landsret frifandt SEB Pensionsforsikring A/S. I præmisserne angives for det første, at beregningsgrundlaget ikke i sig selv er en rentegaranti. Dette havde Østre Landsret tidligere fastslået i U 2007.662Ø. Herefter lægges vægt på, at heller ikke de årlige depotoversigter til forsikringstageren, der i en årrække altid angav en forrentning med grundlagsrenten eller en rente derover, kunne statuere en årlig rentegaranti.

SJ Law's bemærkninger

Dommen viser - ligesom U2007.662Ø - at den aktuarmæssige og den juridiske forståelse af udtrykket garanti ikke er fuldstændig den samme. Herudover viser dommen, at den præcisering af sprogbrugen, der sker i løbet af de mange år, en livsforsikringsaftale normalt løber, ikke nødvendigvis skal fortolkes mod forsikringsselskabet efter koncipistreglen.  

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til advokat Bo Lauritzen på bla@sjlaw.dk eller sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk