Viden skal deles

U.2013.633 V - Udpegning af kurator/stemmeret ved valg af kurator

Under behandling af en konkursbegæring i Skifteretten i Hjørring anmodede en kreditor med krav iht. konkurslovens § 95 om udpegning af en bestemt kurator. Skifteretten afviste anmodningen, hvilket Vestre Landsret ved kendelse af 16. november 2012 stadfæstede. Kendelsen er gengivet i UfR under U.2013.633V.

Sagens faktum

Under behandling af en konkursbegæring i Skifteretten i Hjørring pegede kreditors repræsentant på en bestemt advokat som kurator. Skifteretten afviste anmodningen med begrundelsen, at retten havde en ordning med faste kuratorer, at Skifteretten ikke var bundet af en kreditors indstilling, og at der på baggrund af den tidligere direktørs oplysninger om aktiver ikke var udsigt til, at kreditors krav ville blive dækket.

Kreditors repræsentant kærede Skifterettens afgørelse til Vestre Landsret. Kreditors repræsentant gjorde gældende, at der ikke var fremsat indsigelser mod egnethed og habilitet hos vedkommende, man ønskede som kurator. Derudover blev det gjort gældende, at en henvisning til en fast medhjælp var en tilsidesættelse af konkurslovens § 107, stk. 1, hvorefter Skifteretten skal udpege en eller flere kuratorer efter at have rådført sig med de fordringshavere, der er til stede ved behandling af konkursbegæringen. I denne sag var det alene den omhandlede kreditor, der var til stede.

Vestre Landsret stadfæstede Skifterettens afgørelse ved kendelse af 16. november 2012.

Vestre Landsrets begrundelse var en smule anderledes end Skifterettens. Der var enighed om, at Skifteretten ikke er bundet af en anmodning fra en kreditor om udpegning af en bestemt kurator, hvis andre også må anses for egnede. Vestre Landsret anførte dog, at det vil være naturligt at imødekomme en anmodning om udpegning af en bestemt kurator, hvis det må forventes, at den ønskede kurator kunne vælges på en skiftesamling. Vestre Landsret var imidlertid enig med Skifteretten i, at den ønskede kurator i denne sag ikke kunne forventes valgt på en skiftesamling, idet kreditorer uden udsigt til dividende ikke har stemmeret ved valg af en kurator. Den kurator, Skifteretten havde udpeget, forblev herefter kurator.

Kendelsen fra Vestre Landsret kan rekvireres ved henvendelse til sjlaw@sjlaw.dk.

Spørgsmål kan rettes til advokat Anette Schönemann-Paul på ans@sjlaw.dk