Viden skal deles

Dom afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014

TV2 News har den 1. december 2014 kl. 23.00 og den 2. december 2014 kl. 06.40 haft et indslag om en dom, som er blevet afsagt af Retten i Glostrup den 28. november 2014. 

Dommen er af Det Faglige Hus blevet fortolket som et udtryk for, at en virksomhed og 3F København, der har indgået en overenskomst, har overtrådt Menneskeretskonventionen ved tilsidesættelse af reglerne om foreningsfrihed. 

Dommen er IKKE udtryk for tilsidesættelse af reglerne om foreningsfrihed, og dommen tager udtrykkeligt ikke stilling til dette spørgsmål. Sagen handler derimod om, hvorvidt en overenskomstbærende organisation og en arbejdsgiver kan aftale, at ikkeorganiserede medarbejdere skal betale et administrationsgebyr til den overenskomstbærende organisation, under henvisning til at de pågældende, som også er omfattet af overenskomsten, skal medvirke til at betale de udgifter, der er forbundet med oprettelse og vedligeholdelse af overenskomsten. 

Menneskerettighedsdomstolen har i en sag fra Sverige i 2007 tiltrådt, at en sådan aftale i en overenskomst er i overensstemmelse med Menneskeretskonventionen, men opstiller den betingelse, at de bidrag, der skal betales, har en størrelse, der står i forhold til den overenskomstbærende organisations udgift til arbejdet med den pågældende overenskomst, og at bidragsyderne kan sikre sig, at dette princip overholdes. Menneskerettighedsdomstolens afgørelse i den svenske sag kan ses på: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-79392

Retten i Glostrups afgørelse er alene en vurdering af, om den betingelse, som Menneskerettighedsdomstolen har opstillet, for at det aftalte administrationsgebyr kan opkræves, er overholdt – hverken mere eller mindre. Dommen kan således ikke udlægges som sket af det Faglige Hus.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Karen-Margrethe Schebye på kms@sjlaw.dk